Västra Götalandsregionen

Miljönämndens satsningar 2006 - Västra Götalandsregionens miljöprofil ska stärkas för upphandling, mat och personalens resor

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:43 CEST

I Västra Götalandsregionens centrala budget anges tonen för miljöarbetet. Med nära 50.000 anställda är man en av de största arbetsgivarna i Sverige. Regionfullmäktige beslutar årligen om särskilda mål och uppdrag för miljönämnden både i det utåtriktade miljöarbetet och internt gentemot de övriga förvaltningarna.

I miljönämndens detaljbudget för 2006, som fastställdes på tisdagen, beskrivs satsningarna på bland annat klimatfrågan, det vill säga energi och transporter, och ekologiska livsmedel.

Miljönämnden planerar breda insatser för miljöutveckling tillsammans med olika samhällsaktörer i Västra Götaland för 2006. Klimatfrågan samt livsmedel och vatten som resurs är prioriterade områden. Men även inom Västra Götalandsregionens interna miljöarbete ligger fokus på energi, transporter och mat.
Enligt den interna miljöpolicyn ska Västra Götalandsregionen vara ett föredöme i miljöfrågor.

ENERGIEFFEKTIVARE UTRUSTNING
Regionfullmäktige anger i Budget 2006 att det är ett prioriterat mål för alla verksamheter att minska sin energianvändning. Miljönämnden ska bidra till detta genom att kartlägga hur mycket energi olika typer av utrustning drar. Sedan ska nämnden ge förslag på hur elförbrukningen kan minskas i förvaltningarna. Det handlar om utrustning som inte är fastighetsanknuten (och som Västfastigheter har ansvar för) det vill säga allt från medicintekniska apparater till kontorsmaskiner, kylar och frysar, laboratorieutrustning osv.

ÖKADE MILJÖKRAV I UPPHANDLINGEN
Regionfullmäktige har också beslutat att miljöprofilen ska stärkas i regionens upphandlingar av både varor och tjänster. Miljönämnden stödjer inköps- och logistikförvaltningen Westma med en särskild miljökonsulent.

Miljönämndens mål för 2006 är att mervärden för miljön ska redovisas och nås för alla upphandlingar som är prioriterade från miljösynpunkt. En uppgift är att få alla förvaltningar att verkligen efterfråga och beställa hem de miljöanpassade produkter som Westma slutit avtal om. Miljönämnden ska också bidra med miljökonsulentens kompetens i det nationella arbetet för ekologiskt hållbar offentlig upphandling (EKU).

ANDELEN EKOLOGISK MAT SKA ÖKA
Regionfullmäktige har prioriterat målet att alla förvaltningar måste öka andelen ekologiska livsmedel i sina kök, vilket också finns med i Västra Götalandsregionens miljöpolicy. Andelen ekologisk mat var 7,4 % enligt miljöredovisningen för 2004.

Miljönämndens roll är i första hand att inspirera, höja kompetensen och öka förståelsen för de mervärden som inköp av ekologiska livsmedel ger både lokalt och globalt. En informationskampanj om vinsterna med ekologisk mat, riktad främst till storkökens matgäster - från patienter till kulturbesökare, elever och personal - planeras under 2006.

ARBETSPENDLINGEN SES ÖVER
Miljönämnden har fått ett uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningar förändra de anställdas resor till och från arbetet. Syftet är bland annat att minska utsläppen av växthusgaser från biltrafiken. Personalens pendling med bil beräknas vara minst 16 miljoner mil per år, eller 45.000 mil per dag (2004)! I uppdraget ingår att se över vilka hinder som behöver överbryggas för att främja valet av mer hälso- och miljöanpassade färdsätt.

Tjänsteresorna ingår också i uppdraget, men är jämfört med arbetspendlingen en mindre del, c:a 3 miljoner mil (2004). Miljönämnden ska i samråd med övriga förvaltningar ta fram en central resepolicy för Västra Götalandsregionen. Policyn ska innehålla regler för bättre säkerhet, mindre utsläpp och lägre kostnader för resor i tjänsten. Till exempel ska telefonmöten och videokonferenser kunna ersätta många personliga möten. Från och med i år byts samtliga tjänstebilar i Västra Götalandsregionen ut mot miljöfordon.
Regional miljöutveckling
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____12327.aspx
Internt miljöarbete
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____12328.aspx

Kontaktperson: Välkommen att kontakta miljöchef Peter Holmberg telefon 033-17 48 28 eller 0703-75 19 60, eller Jessica Alegehed handläggare energi och transporter 033-17 48 23 eller 0709-46 82 64, handläggare livsmedel Berit Mattsson 033-17 48 22 eller 0703-86 43 00, eller handläggare interna miljöfrågor Leif Olofsson 033-17 48 25.

Du som är anställd inom Västra Götalandsregionen kan läsa mer om det interna miljöarbetet på intra.vgregion.se/miljo