Banverket

Miljööverdomstolen meddelar dom i målet rörande Hallandsåsen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 12:03 CEST

Miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande tillstånd till grundvattenbortledning vid byggandet av järnvägstunnel genom Hallandsåsen. Miljööverdomstolens dom innebär att det av miljödomstolen lämnade tillståndet står fast och att Banverket får leda bort i medeltal 100 l/s inläckande grundvatten. Miljööverdomstolen har också förordnat att tillståndet får tas i anspråk omedelbart.

Det är ett tjugotal fastighetsägare på Hallandsåsen som har överklagat miljödomstolens tillstånd som meddelades genom en dom i februari i år. Klagandena har bl.a. krävt att Banverket inte skall få det sökta tillståndet.

I sin dom konstaterar Miljööverdomstolen att det är nödvändigt att berget tätas i varierande omfattning innan borrning sker. Detta för att inte överskrida tillståndets 100 l/s bortlett grundvatten. Domstolen har funnit att det finns metoder som möjliggör tillräckligt bra tätning och att tätning kan genomföras så att kommunala vattentäkter eller skyddsvärd natur inte påverkas negativt.

Miljööverdomstolen har bedömt att ett bortledande av grund­vatten med i medeltal 100 l/s inte kommer att medföra skada på Hallandsåsens naturmiljö i stort, dock finns viss risk för skada på skyddade livsmiljöer inom några Natura 2000-områden på åsen. Genom tillförsel av vatten går det att undvika eller minska denna skada och Banverket skall därför vid vissa tillfällen återföra vatten till områden som är känsliga för torka.

Miljööverdomstolen har bl.a. mot bakgrund av detta funnit att det inte finns något hinder mot att meddela tillstånd enligt miljöbalken till den ansökta grundvattenbortledningen. Det finns alltså tekniska förutsättningar för att klara de miljömässiga kraven. Domstolen framhåller att det också är nödvändigt att tunnelprojektet organiseras och leds på ett sådant sätt att Banverket har full kontroll och insyn i alla de arbetsmoment som kan påverka miljön.