Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet anser att hälso- och sjukvårdens andel av samhällets resurser bör öka.

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 12:08 CEST

Miljöpartiet lägger ett särskilt yttrande till landstingsstyrelsen
angående bokslutet för 2008.

Bokslutet för Örebro läns landsting för år 2008 visar på ett överskott på
ca 76 mkr. Bakgrunden till överskottet är dock inte att verksamheterna
lyckats följa budget. Hälso- och sjukvården har försämrat sitt ekonomiska
resultat från 68 mkr i underskott till 125 mkr i underskott.

- Att landstingets totala verksamhet ändå visar ett positivt resultat
beror på att intäkterna blivit större än prognostiserat och budgeterat.
Säger Jonas Eriksson, oppositionsråd i landstinget för Miljöpariet.

Landstingets kostnadsutveckling har under de senaste åren tillåtits vara
för hög. En långsiktigt hållbar ekonomi förutsätter en balans mellan
intäkter och kostnader.
Miljöpartiet de Gröna är oroade över bristerna i följsamheten av
fastställd budget och verksamhetsplan samt majoritetens uppföljning och
styrning. Vårdverksamheterna måste under de kommande åren klara av att
bedriva sina verksamheter inom tilldelade ekonomiska ramar, oavsett
ramarnas storlek.

- Vi är också oroade över obalansen mellan tillgängliga resurser och
behoven av hälso- och sjukvård. Vår uppfattning är att hälso- och
sjukvården måste få en större del av samhällets gemensamma resurser. Säger
Jonas Eriksson.

Hälso- och sjukvården måste även ges större förutsättningar att förebygga
ohälsa och sjukdom hos medborgarna.
Miljöpartiet har lagt en alternativ budget och verksamhetsplan för 2008.

För mer information kontakta:
Jonas Eriksson (mp)
070-399 74 55
www.mp.se/orebrolandsting


mvh
Ann Green

politisk sekreterare Miljöpartiet de Gröna
Örebro läns landsting
arb tel 019-602 74 70
mobil 070-639 74 70
ann.green@mp.se