Länsstyrelsen i Norrbottens län

Miljöprövningsdelegationen tillstyrker vindkraftsatsningen i Markbygden

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:30 CEST

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tillstyrker i sitt yttrande till regeringen att Markbygden Vind AB ska få tillstånd att uppföra och driva vindkraftverk i Markbygden väster om Piteå.

Bolagets planer innefattar totalt 1.101 vindkraftverk med en höjd på maximalt 200 meter inom ett område väster om Piteå som är cirka tio km brett och 50 km långt. Vindkraftverken kommer att stå på ett avstånd på minst 400-700 meter från varandra.

Satsningen är kostnadsberäknad till 50-55 miljarder kronor och kommer, fullt utbyggd, att producera nästan lika mycket el som hela Luleälven. Utbyggnaden kommer, om regeringen tillstyrker, att pågå under minst tio år.

Markbygden Vind AB ägs till 75 procent av Svevind Holding AB och till 25 procent av Enercon - en av världens fyra största tillverkare av vindkraftverk.

Enbart satsningen i Markbygden kommer att täcka Sveriges nationella planeringsmål för vindkraft för år 2015 som har fastslagits av riksdagen.

Miljöprövningsdelegationen skriver i yttrandet att "bolagets begäran att totalt få anlägga och driva 1101 vindkraftverk kan tillåtas i den utsträckning etablering av vindkraft inte kommer i konflikt med totalförsvarets intressen".

Villkor för tillstånd

Vidare föreslås att tillåtlighetsbeslutet bör förenas med villkor avseende buller, skuggor, undersökningsprogram för faunan samt kompensationsåtgärder för rennäringen.

Delegationen konstaterar att det vid bedömningen måste göras en mängd avvägningar mellan intresset av att öka andelen förnyelsebar energi och andra viktiga och skyddsvärda intressen. Den svåraste avvägningen avser påverkan på rennäringen.

Det undersökningsområde som bolagets ansökan avser utgör cirka tre procent av den totala areal som används för skogsrenskötsel i Sverige.

" I det värsta tänkbara scenariot bedöms dock inom nämnda område 26 procent av Östra Kikkejaure samebys vinterbetesmarker kunna bli obrukbara. Det skulle sannolikt medföra att det högsta tillåtna antalet renar för samebyns del måste minskas med 1000 av sammanlagt 4000 djur", heter det i yttrandet.

Vindkraftsintresset har företräde

Sammantaget anser miljöprövningsdelegationen att det mycket stora intresset att öka andelen förnyelsebar energi i det svenska energiförsörjningssystemet och den relativt sett begränsade påverkan på rennäringen och skogsrenskötseln i stort i hela Sverige, talar för att vindkraftparken kan tillåtas.

Det bör, skriver delegationen, "vidtas åtgärder i den utsträckning det kan anses vara möjligt och rimligt som möjliggör för rennäringsintresset och vindkraftsintresset att samexistera i området. Dock görs bedömningen att vindkraftsintresset bör äga företräde i de fall samexistens inte bedöms vara möjligt".

För mer information kontakta:

Patrik Havermann, chefsjurist och ordförande i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, tel 0920-961 98 eller 0709-844196

Anna-Carin Ohlsson, miljösakkunnig, tel 0920-960 86 eller 070-669 6086

Kenneth Fors, föredragande, tel 076-146 5555

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054