Naturskyddsföreningen

Miljöprotester mot vindkraft på Fladen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 09:45 CET

SNF, WWF, Sveriges Ornitologiska Förening och ArtDatabanken är starkt kritiska mot den vindkraftsutbyggnad som planeras på Fladen i Kattegatt.

Ett flertal stora vindkraftparker planeras i svenska havsområden. Ett exempel är Fladen, en värdefull utsjöbank i Kattegatt som nu hotas av storskaliga vindkraftsplaner.

- En vindkraftsutbyggnad i den skala som planeras riskerar att skada områdets höga biologiska värden, säger Världsnaturfonden WWF, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och ArtDatabanken i ett gemensamt uttalande.

På tisdag startar förhandlingar i miljödomstolen om Göteborg Energis ansökan om att bygga 60 vindkraftverk på Fladen. Miljödomstolens beslut kommer att utgöra råd till regeringen som fattar det slutgiltiga avgörandet.

WWF, SNF, SOF och ArtDatabanken är generellt positiva till vindkraft, men kritiska till utbyggnad på Fladen.

- De höga naturvärdena gör området olämpligt för utbyggnad av vindkraft. Vi kräver att Fladen snarast skyddas som en del i EUs nätverk av skyddade områden, Natura 2000, säger Åsa Andersson, marinbiolog på WWF.

Fladen är en unik miljö med en rik och varierad flora och fauna. Området är av internationell betydelse för ett flertal fågelarter bl.a. tretåig mås, sillgrissla och tordmule. Det är ckså ett viktigt reproduktionsområde för fisk och födosöksplats för säl. Fladen klassas som ett internationellt viktigt fågelområde (Important Bird Area) av BirdLife International och är föreslaget att ingå i Helsingforskommissionen HELCOM:s nätverk av skyddade havsområden. Länsstyrelsen i Hallands län och Naturvårdsverket har under flera år verkat för att Fladen ska tas med i Natura 2000-nätverket. Trots det har regeringen inte agerat för att skydda området.

- Vindkraftsutbyggnad i den skala som planeras riskerar att medföra negativa effekter på havsfåglar, fisk, säl och produktiva bottensamhällen, säger Torleif Ingelög, föreståndare på ArtDatabanken vid SLU.

För att undvika onödiga konflikter mellan olika intressen och påverkan på naturen är det viktigt att en nationell planering ligger till grund för en storskalig utbyggnad av vindkraften. Regeringen har gett en rad myndigheter i uppdrag att utreda förutsättningarna för en storskalig vindkraftsutbyggnad. Naturvårdsverket har pekat ut Fladen som ett av fyra områden där naturvärdena anses så stora att vindkraft inte bör tillåtas. Även Boverket, Fiskeriverket, Länsstyrelsen, Varbergs- och Kungsbacka kommuner motsätter sig en utbyggnad i området.

- SNF är mån om att vindkraftutbyggnaden kan ta fart och att regeringens mål om 10TWh vindkraft till 2010 uppnås. Samtidigt är det viktigt att planeringen tar hänsyn till starka naturvårdsintressen. Vi förväntar oss att miljödomstolen och regeringen säger nej till utbyggnad vid Fladen, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på SNF.

Pilotprojekt behövs för att öka kunskapen om vindkraftens effekter på havsmiljön, men det är viktigt att följa försiktighetsprincipen.

- Det vore synnerligen olyckligt att bygga Sveriges första stora vindkraftspark på Fladen mitt i norra Europas mest värdefulla övervintringsområde för sjöfåglar, säger Björn Welander på SOF.