Statistiska centralbyrån, SCB

Miljösektorn 2010: Växande svensk miljösektor

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 09:48 CET

Miljösektorn i Sverige ökade exporten med drygt 60 procent mellan åren 2003 och 2010. Den totala exporten från Sverige ökade under samma period med knappt 50 procent. Omsättningen inom den svenska miljösektorn ökade med knappt 60 procent under samma period.

Under 2010 omsatte arbetsställen inom den svenska miljösektorn drygt 230 miljarder kronor. Samtidigt exporterade sektorn för drygt 35 miljarder vilket motsvarar ungefär 2 procent av den totala svenska exporten. Den svenska miljösektorn sysselsatte knappt 70 000 personer under 2009 varav drygt 50 000 var män.

Nedgång för exporten inom miljösektorn
Under den uppmätta perioden har exporten inom svensk miljösektor ökat i snabbare takt än för samtliga sektorer sammantaget, vilket visas i diagrammet nedan. Fram till år 2009 ökade exporten för miljösektorn varje år. Under 2010 har dock en minskning av miljösektorns export skett. Den totala exporten (för samtliga sektorer sammantaget) visar redan på en minskning år 2009 men är åter på 2008 års nivå året efter. Den största minskningen av miljösektorns export mellan 2009 och 2010 avser miljöområdet Förnyelsebar energi och Värme och energibesparing.

Utveckling av export och omsättning inom miljösektorn samt export och BNP i riket, 2003-2010, löpande priser (basår = 2003)


Sedan 2003 har antalet arbetsställen inom miljösektorn ökat med nästan 30 procent och antalet sysselsatta med 13 procent. Det fanns drygt 15 000 arbetsställen inom miljösektorn år 2010 och 2009 sysselsattes nästan 70 000 personer inom sektorn.

Omsättning, export och sysselsättning inom miljösektorn, 2003-2010, löpande priser
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324498.aspx

Förnyelsebar energi största miljöområdet
Omsättningen och exporten har under hela perioden 2003-2010 varit störst inom miljöområdet Förnyelsebar energi. Under 2010 stod området för nära hälften av omsättningen och nästan en tredjedel av exporten inom miljösektorn. Avfallshantering och Återvunnet material är andra stora områden av miljösektorns omsättning och de står för cirka 13 procent vardera. Återvunnet material står även för den nästa störst delen av exporten, en fjärdedel av miljösektorns export återfinns här.

Även för sysselsättningen är Förnyelsebar energi näst störst med drygt 14 000 sysselsatta personer år 2009. Största miljöområdet med avseende på sysselsättning är Avfallshantering med nästan 15 500 sysselsatta samma år.

Definitioner och förklaringar
SCB har sedan 2000 arbetat med att bygga upp en databas över Sveriges miljösektor. Populationen baseras på arbetsställen. Ett företag kan bestå av ett eller flera arbetsställen. I databasen klassificeras varje arbetsställe dels efter dess miljöområde men även utifrån hur stor andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad.

Statistiska centralbyrån arbetar i enlighet med och följer definitionen som utarbetats inom Eurostat enligt manualen ”The environmental goods and services sector – a data collection handbook”. I manualen presenteras följande generella definition av miljösektorn (översatt till svenska): "Industrin för miljövaror och tjänster består av aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring till vatten, luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning."

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 48

Förfrågningar
Hanna Brolinson
Tfn 08-506 943 13
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maja Cederlund

Tfn 08-506 947 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.