Statistiska centralbyrån, SCB

Miljöskyddskostnader 2007: Industrins utgifter för miljöskydd ökade med nära en miljard

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:35 CEST

För graf vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246506.asp

Den svenska industrin ökade sina utgifter för miljöskydd med nära en miljard kronor under 2007 jämfört med året innan. Nästan hela ökningen beror på större löpande kostnader för miljöskydd. Störst var ökningen inom energibranschen.

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar, eller eliminerar föroreningar eller annan försämring av miljön.

De totala miljöskyddskostnaderna inom svensk industri var under 2007 drygt 9,6 miljarder kronor. Investeringarna stod för 3,3 miljarder och de löpande kostnaderna för 6,3 miljarder. Detta innebär en ökning av miljöskyddskostnaderna med 900 miljoner kronor jämfört med 2006. I stort sett hela ökningen beror påstörre löpande kostnader.

Hälften av investeringarna på 3,3 miljarder kr utgjordes av miljöinvesteringar inom miljöområdet Luft, tex installation av filter eller utbyte av fossilt bränsle.

Graf: Totala miljöskyddskostnader 1999, 2001-2007



Ökade löpande kostnader i energibranschen
En stor del av ökningen av de löpande kostnaderna förklaras av ökade kostnader inom energibranschen. Under 2007 hade branschen 1,1 miljarder kronor i löpande kostnader för miljöskydd vilket innebär en ökning med 340 miljoner jämfört med 2006.

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera, eller eliminera föroreningar eller annan försämring av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (t.ex. filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, t.ex. för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Publikation

En mer utförlig version av denna undersökning presenters i publikationen "Miljöskyddskostnader i industrin 2007"

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.




Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 18

Förfrågningar

Martin Villner
Tfn 08-506 945 61
E-post martin.villner@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.