Statistiska centralbyrån, SCB

Miljöskyddskostnader 2009: Minskade kostnader för miljöskydd

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:37 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300484.aspx

Den svenska industrins kostnader för miljöskydd minskade med drygt 200 miljoner kronor år 2009 jämfört med 2008. Totalt betalade industrin 9,5 miljarder för miljöskydd under förra året.

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller eliminerar föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. Industrins kostnader för detta delas upp i investeringar och löpande kostnader.

Under 2009 uppgick investeringarna för miljöskydd till 3,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 11 procent jämfört med föregående år. Investeringarna i energi- och vattenförsörjningsbranschen har minskat mest, med 444 miljoner kronor, men är fortfarande den bransch som har högst miljöskyddsinvesteringar.

Industrins löpande kostnader för miljöskydd har däremot ökat med nära 3 procent. Under 2009 uppgick de löpande kostnaderna till 6,4 miljarder. Högst löpande kostnader har massa- och pappersvaruindustrin, 1,4 miljarder kronor.

Störst investeringar inom luftområdet

Knappt hälften av investeringarna på 3,1 miljarder kronor under 2009 gjordes inom luftområdet. Exempel på investeringar inom detta område är installation av filter och åtgärder vid övergång till mindre miljöpåverkande bränslen. Investeringar inom vattenområdet står för 30 procent av investeringarna medan avfallsinvesteringarna står för 7 procent.

Även om de totala miljöskyddsinvesteringarna har minskat finns det flera branscher som har ökat sina investeringar under 2009. Den största ökningen har skett inom industrin för Gummivaror, plastvaror och mineralprodukter vars investeringar har ökat med 122 miljoner kronor.

Sveriges miljöskydd i nivå med EU-genomsnittet

Vid jämförelse av andelen miljöskyddskostnader inom industrin i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP) i ett antal europeiska länder visar det sig att Sverige ligger på i stort sett samma nivå som inom EU-15 och EU-25. Sveriges andel ligger relativt stadigt kring 0,3-0,4 procent de senaste åren.

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (t.ex. filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, t.ex. för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande: Miljöskyddskostnader i industrin 2009.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 18


Förfrågningar

AnnaKarin Westöö
Tfn 08-506 945 68
E-post annakarin.westoo@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges