Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd spar hundratals miljoner åt offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 09:52 CET

För att kunna ställa drivande miljökrav krävs i regel expertkunskap inom området – en kunskap som är svår att ha tillgång till i många upphandlande myndigheter. Vid en uppskattning av omfattningen och kostnaderna för sådan experthjälp i den offentliga sektorn[1] kan konstateras att Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd sannolikt resulterar i en årlig besparingspotential i den offentliga sektorn på hundratals miljoner kronor. Till detta kan föras den besparingspotential vid själva inköpen av miljöanpassade produkter och deras kostnader sett i ett livscykelperspektiv, som i en EU-studie uppskattats till över fem miljarder kronor årligen i Sverige.

-  Offentlig sektor efterfrågar upphandlingsstöd och många statliga myndigheter, kommuner och landsting har ett stort behov av att få hjälp med att ställa relevanta och kvalitetssäkrade miljökrav. Detta känns ännu mer angeläget när statens medel till Miljöstyrningsrådet nu också visar sig spara pengar åt offentlig sektor till mångdubbelt större belopp, säger Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.

EU-kommissionen genomför för närvarande en omfattande kartläggning bland myndigheter och företag i 30 länder om bland annat tid och kostnader att genomföra upphandlingar enligt EU-lagstiftningen. Miljöstyrningsrådet deltar i denna kartläggning och hjälper till med underlagsmaterial. I samband med detta arbete har Miljöstyrningsrådet gjort en uppskattning av de årliga besparingar i offentlig sektor som Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd leder till.

Den här angivna besparingspotentialen till offentlig sektor är snarare underskattning av den verkliga kostnadsbesparingen. Antalet upphandlingar förväntas öka med tanke på den fasta beloppsgräns vid direktupphandlingar som införts i den nya upphandlingslagstiftningen samt att rekommendationen till upphandlande myndigheter att man bör ställa miljökrav där så är relevant borde leda till att fler ställer miljökrav.

Sett i ett större samhälleligt perspektiv måste man också inkludera det underlättande och de kostnadsbesparingar som gemensamma och avstämda miljökrav i den offentliga sektorns upphandlingar innebär för leverantörer i den privata sektorn. Detta gäller särskilt för småföretag som då slipper anpassa sig till många olika upphandlingskrav i sina anbud för samma produkter. Den samhälleliga kostnadsbesparingen genom tillgång till Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd kan då uppgå till miljardbelopp.    

För mer information kontakta Sven-Olof Ryding, VD, Miljöstyrningsrådet på 08-700 66 91, sven-olof@msr.se eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig, Miljöstyrningsrådet på 0708-96 88 81, susanne@msr.se.

[1] För att generellt uppskatta denna årliga besparing vid offentlig upphandling kan man anta att det är relevant att ställa miljökrav i 50-80% av alla upphandlingar som annonseras årligen i Sverige(ca 20000 i Opic:s databas) och att varje upphandlande myndighet behöver anlita någon form av intern eller extern hjälp för att formulera drivande miljökrav. Om man antar att behovet av experthjälp i medeltal är mellan 20 och 40 timmar per upphandling och varje timma kostar mellan 500 kr(intern) och 900 kr (extern), ger det en total årlig kostnad som ligger i intervallet från ca 100 miljoner till över en halv miljard kronor.

Miljöstyrningsrådets upphandlingsstöd till offentlig sektor består i att utveckla detaljerade och drivande miljökrav som kan användas vid miljöanpassad upphandling av vanligt förekommande varor, tjänster och entreprenader – se www.msr.se