Studsvik AB

Miljötillstånd för utökad produktion i Studsviks smältanläggning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 15:13 CET

Studsvik har idag genom en dom i Miljödomstolen i Stockholm fått till-stånd till utökad verksamhet vid företagets smältanläggning. Miljödomstolens beslut innebär att sammanlagt 5 000 ton metallskrot får smältas per år att jämföras med dagens 2 500 ton per år. Tillståndet är inte tidsbegränsat och får tas i anspråk omgående.


I smältanläggningen i Studsvik behandlas metallskrot från i första hand kärnteknisk industri. Genom att dekontaminera (rengöra) med olika tekniker och därefter smälta materialet kan en stor del friklassas och återcirkuleras för indutriell användning. Den radioaktiva restprodukten, som vanligen endast uppgår till 3 - 5 procent av ursprungsvolymen, återgår till kunden och slutförvaras som radioaktivt avfall.

Studsvik hade tidigare tillstånd att smälta 2 500 ton metalliskt material i form av stål, aluminium, mässing och koppar. Det nya tillståndet innebär att sammanlagt
5 000 ton metaller per år får smältas. Mängden aluminium, mässing och koppar begränsas till 1 500 ton per år. Det nya tillståndet ger också Studsvik möjlighet att behandla upp till 1 000 ton bly per år.

Ansökan till miljödomstolen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i juni 2005 och huvudförhandling med miljödomstolen hölls i februari 2006.

"Vi är mycket nöjda med domen" säger Eva Halldén, VD i Studsvik Nuclear AB. "Mängden metallskrot, som uppkommer vid byte av reaktorkomponenter och vid rivning av reaktorer ökar och därmed ökar efterfrågan på våra tjänster. På sikt kan det utökade tillståndet innebära nya arbetstillfällen i Studsvik".


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.
Miljötillstånd - Utökad smältproduktion

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Halldén, verkställande direktör Studsvik Nuclear AB,
tfn 0155-22 10 38 eller mobil 0709-67 70 38
eller
Karin Brodén, miljöchef, tfn 0155-22 15 02 eller mobil 0709-67 70 02