Naturvårdsverket

Miljötipset: Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 10:31 CEST

Naturvårdsverket har i dagarna redovisat ett regeringsuppdrag med syfte att underlätta och samordna kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Ansvaret för kontrollen ligger idag på kommunerna. Det nu redovisade förslaget innebär att länsstyrelserna får i ansvar att med hjälp av ett regionalt luftövervakningsprogram samordna kommunernas kontroll. För kommunernas del innebär förslaget att mätningar inte kommer att behöva genomföras i alla kommuner utan på ett antal strategiskt utvalda platser i länet. Befintliga, väl fungerande samarbeten, t.ex. luftvårdsförbund, kan vara en lämplig form för genomförande av det regionala luftövervakningsprogrammet. En nationell luftsamrådsgrupp föreslås även, vilken bör ha i uppgift att samråda om kontrollen av miljökvalitetsnormerna, åtgärder etc. I gruppen bör ingå representanter från myndigheter, länsstyrelser, kommuner, luftvårdsförbund m.fl. Läs mer: www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5407-4.pdf

Med vänlig hälsning

Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se