Grontmij

Miljonprogrammets parkeringshus vittrar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:32 CET

Ett parkeringshus utsätts för stora påfrestningar. Skador i konstruktionen orsakade av vägsalt, fukt och andra miljöfaktorer är ett vanligt problem. I miljonprogrammets förorter är underhållet ofta eftersatt och den ursprungliga grundkonstruktionen i många fall bristfällig.

– Det finns en vida spridd, men felaktig, uppfattning om att betong har samma kvaliteter som sten. Det vill säga att konstruktioner i betong inte kräver något underhåll och att de håller för alltid. Men miljonprogrammets byggnader dimensionerades för att med normalt underhåll vara funktionsdugliga i 50 år. De byggdes mellan 1965 och 1975 och börjar nu uppnå en kritisk ålder. Vi ser att det finns akuta behov av renovering och underhåll, säger Alvaro Navia, enhetschef för Grontmij Konstruktion i Stockholm.

– När vi är ute och besiktigar parkeringshus i förorter byggda under den här perioden ser vi ofta omfattande sprickbildningar i bärande konstruktionsdelar, synliga rostande armeringsjärn och igensatta brunnar som hindrar att avrinning sker som den ska.

Att riva är inte alltid ett alternativ
Många av de parkeringshus som byggdes i miljonprogrammets bostadsområden ligger delvis eller helt under marknivå. I vissa fall bär de upp bostadshus som byggts ovanpå. Att riva de slitna garagen är därför inte ett alternativ.

– I dag pratar man mycket om att bygga på höjden. Markpriserna är dyra i storstadsregionerna och då kan det vara ett kostnadseffektivt alternativ vid exploatering. Men med vittrad och skadad betong i konstruktionen är det ingen bra idé att till exempel bygga på fler våningar ovanpå friliggande parkeringshus. Innan man går vidare med nya detaljplaner måste man därför se över underhållet, åtgärda de akuta brister som finns på många ställen och säkerställa att konstruktionen klarar av de påförda lasterna, säger Alvaro Navia.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.