Sveaskog

Mindab och AssiDomän Timber bildar Sveriges största träindustriföretag

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:41 CEST

Mindab och AssiDomän Timber bildar Sveriges största träindustriföretag

Sveaskog, LRF och Skogsägarna Mellanskog skapar Sveriges största och Europas fjärde största företag inom träindustri genom ett samgående mellan AssiDomän Timber och Mindab (Mellanskog Industri AB)
Bolaget beräknas omsätta ca 5 miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till 1 450
Mindab äger fem sågverk och arbetar även med vidareförädling. Företaget har idag en stark ställning inom distribution av trävaror till byggvaruhandeln under varumärket Star. Mindab ägs till 39,0 procent av Skogsägarna Mellanskog och till 49,6 procent av LRF. Resterande 11,4 procent innehas av totalt cirka 4 500 enskilda aktieägare.

AssiDomän Timber, ett helägt dotterbolag till Sveaskog, är landets största sågverksgrupp, med åtta sågverk och två vidareförädlingsenheter.

Det nya bolaget kommer efter samgåendet att ägas av LRF (25 procent), Skogsägarna Mellanskog (21 procent) och Sveaskog (50 procent). Övriga aktieägare kommer att äga 4 procent av bolaget. Grundarnas avsikt är att engagemanget i det nya bolaget skall vara långsiktigt, men är öppna för ett breddat ägande på sikt.

Genom samgåendet bildas ett starkt träindustriföretag som blir en betydande aktör på europamarknaden. Bolagets kapacitet skapar förutsättningar att bli en attraktiv samarbetspartner och leverantör till de ledande europeiska byggmaterialföretagen.

Behov av ny struktur
Svensk sågverksindustri är idag fragmenterad. Lönsamheten har under lång tid varit otillfredsställande. Långsiktig konkurrenskraft kräver effektiva enheter som kan möta kundernas behov av god service i form av anpassade produkter och effektiva distributionslösningar. Det nya bolaget kommer att verka för kommersiella samarbeten och partnerskap som ytterligare kan stärka bolaget och dess position på en föränderlig marknad.

Mål
Bolagets mål är att bli en ledande aktör på marknaderna för synligt trä i utvalda kvalitetssegment för kunder i Europa och Japan. Tonvikten kommer att ligga på högkvalitativa furuprodukter. Vidare är bolagets mål att vara den ledande distributören av förädlade och sågade trävaror till den skandinaviska byggmaterialhandeln.

Företaget får tillräcklig storlek och resurser för att ha en god bas för att ytterligare utveckla verksamheten. Det nya bolaget är väl rustat för investeringar i förbättrad kundanpassning och produktutveckling, ökad produktionseffektivitet och lönsamhet. Vidare skapar samgåendet goda förutsättningar att höja förädlingsgraden.

Genom sammanslagningen av Mindab och AssiDomän Timber beräknas synergier om cirka 100 miljoner kronor per år kunna uppnås. Synergierna bedöms kunna realiseras fullt ut inom en tvåårsperiod.

Villkor och tidsplan m.m.
Parterna har undertecknat ett Letter of Intent avseende samgåendet, bl.a. villkorat av sedvanlig due diligence samt konkurrensprövning. Det slutliga samgåendeavtalet bedöms komma att undertecknas i början av juli. Ansökan till berörda konkurrensmyndigheter kommer samtidigt att lämnas in. Samgåendet bedöms kunna slutföras under augusti/september, förutsatt att erforderliga tillstånd har erhållits. Redovisningsmässigt kommer samgåendet att genomföras per den 1 juli 2003. Parternas avsikt är att i början av juli presentera den nya ledningen och styrelsen.

Fakta om det nya bolaget

Verksamheten
Antal sågverk 13
Antal träförädlingsenheter 5
Årlig volym sågade trävaror 2,3
miljoner m³
Årlig volym vidareförädlade produkter 0,4
miljoner m³
Andel av sågverkskapacitet i Sverige 15
%
Antal anställda 1 450

Finansiell information
Andel riskbärande kapital 1) 45
%
Balansomslutning 1) 2,9
miljarder kronor
Rörelseresultat 2) 190
miljoner kronor
Omsättning 5
miljarder kronor

1) Basis balansräkning proforma nya bolaget per 31 december, 2003, inklusive ägarnas kapitaltillskott.
2) Rörelseresultat proforma rullande 12 månader per 31 mars, 2003.

Erneholm & Haskel AB har varit parternas gemensamma finansiella rådgivare.

För mer information om bolagen och samgåendet hänvisas till bolagens respektive hemsidor. Presentationsmaterialet från presskonferensen finns tillgängligt på bolagens hemsidor kl. 12:00.

2 juni 2003

LRF Skogsägarna Mellanskog Sveaskog

För ytterligare information, kontakta:
Kent Torwald, ordförande Mindab, vice VD LRF Tfn 070-636 74 03
Lars Sköld, ordförande AssiDomän Timber, VD Sveaskog Tfn 08-655 90 00
Thomas Johansson, vice ordförande LRF Tfn 08-787 50 00
Thomas Björklund, ordförande Skogsägarna Mellanskog Tfn 070-374 27 44
Bo Dockered, ordförande Sveaskog Tfn 070-674 01 19

Mindab
Mindab - Mellanskog Industri AB (publ.) är ett av Sveriges större träindustriföretag inom handel och distribution. Mindab bedriver distribution av träbaserade produkter från åtta platser i Sverige och träindustriell produktion vid fem sågverk, två hyvlerier, en limträfabrik och en ämnesfabrik. Mindabs största marknad är Sverige och koncernen exporterar trävaror till omkring 25 länder med representation i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan. Koncernen omsätter 2 500 Mkr och har 720 anställda. Mindab har ca 4 500 aktieägare varav de största aktieägarna är LEAB (LRF) och Skogsägarna Mellanskog ek. förening. www.mindab.se

AssiDomän Timber
Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Dotterbolaget AssiDomän Timber är landets största tillverkare av sågad trävara. Vid åtta sågverk och två anläggningar för vidareförädling produceras årligen ca 1,5 miljoner kubikmeter sågad trävara till träbearbetande industrier och Gör-det-själv-kedjor i Europa och Japan. AssiDomän Timber omsätter 2,9 miljarder kronor och har 750 anställda. www.timber.asdo.com

LRF
LRF är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. LRF – som har drygt 152 000 medlemmar – ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden. LRF arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter, bygga upp kunskap hos medlemmar, förtroendevalda och anställda, erbjuda medlemmarna personlig service och genom egen affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose efterfrågan på kvalitativa tjänster. Verksamheten bedrivs i bolagsform. Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, är moderbolag till ett antal affärsdrivande dotterbolag med en sammanlagd omsättning på drygt 2 miljarder kronor och cirka 2 000 anställda. www.lrf.se

Skogsägarna Mellanskog
Skogsägarna Mellanskog har 28 000 medlemmar som tillsammans äger cirka 1,8 miljoner hektar skogsmark. Föreningen driver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Gotland, Värmland, Bohuslän och Dalsland. Mellanskog verkar för ett fritt, aktivt, lönsamt och miljömedvetet familjeskogsbruk. Årlig omsättning är 2,6 miljarder kronor och virkesfångsten ca 5,1 miljoner m³fub. Föreningen har 220 anställda. Skogsägarna Mellanskog är en stor delägare i Mellanskog Industri AB, som är ett av Sveriges större träindustriföretag. Dotterbolaget Mellanskog Bränsle AB utvecklar användningen av trä som bränsleråvara. www.mellanskog.se

Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Innehavet omfattar ca 18 procent av landets totala skogsareal eller 3,5 miljoner hektar produktiv skogsmark. Skogsrörelsen innefattar även fastighetsförvaltning samt kommersiell verksamhet avseende jakt, fiske och naturupplevelser. Den skogliga verksamheten bedrivs under namnet Sveaskog. I koncernen ingår också sågverksrörelse samt kartongtillverkning. Den industriella verksamheten bedrivs under namnen AssiDomän Timber och AssiDomän Cartonboard. Sveaskogs uppgift är att förvalta statens skogar på ett föredömligt sätt såväl produktionsmässigt som ur miljösynpunkt. Koncernen som är helägd av svenska staten har drygt 2 000 anställda och en årlig omsättning på ca 8 miljarder kronor. www.sveaskog.se