AFA Försäkring

Mindre damm på byggarbetsplatser

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:00 CEST

Dammhalterna på byggarbetsplatser är höga och ligger ofta över tillåtna gräns­värden. AFA Försäkring beviljar 2230000 kr till yrkeshygieniker Bengt Christensson vid IVL Svenska Miljöinstitutet för ett projekt som ska utveckla praktiska åtgärder som effektivt ska minska dammhal­terna och sprida kunskap om nödvändiga åtgärder.

Projektet ska ta fram rekommendationer för arbetsmetoder som ska ge låg exponering för byggdamm vid vanliga arbetsmo­ment på byggarbetsplatser. Projektet är indelat i två delar. Den första delen ska utveckla praktiska åtgärder som effektivt minskar dammhal­terna och den andra delen ska sprida kunskap om åtgärderna. Projektet inriktas på arbetsmoment som ofta förekommer vid reparation och ombyggnad och sådana arbetsmoment som utförs med hjälp av handhållna verktyg.

- Samarbetet med alla berörda parter är viktigt i projektet och att en direkt för­ankring sker hos dem som har kontakt med byggföretag och byggnads­arbetare, säger Bengt Christensson, yrkeshygieniker, IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Byggindustrier, Byggnadsarbe­tareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen, Elektrikerförbundet och VVS Företagen.

Detta nya projekt är en fortsättning av en tidigare studie vid IVL som även den finansierades av AFA Försäkring. Rapporten "Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser" visade att dammhalterna på många byggarbetsplatser ligger betydligt över Arbetsmiljöverkets gränsvärden och att det saknas åtgärder som reducerar dammhal­terna vid många arbetsmoment De höga dammhalterna är sannolikt orsaken till att byggnadsarbetare löper högre risk än andra att drabbas avlungsjukdomen KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom). Projektet förväntas leda till lägre exponeringar av byggdammhalter och på sikt förväntas minskad risk för byggnadsarbetare att drabbas av till exempel KOL, silikos och cancer.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Christensson, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08-59856364, bengt.christensson@ivl.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2007 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

 AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten ärockså att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Även parterna inom kommun- och landstingssektorn har givit oss i uppdrag att förvalta vissa avtalsförsäkringar. AFA Försäkring tilldelades 2007 "Utmärkelsen Svensk Kvalitet". www.afaforsakring.se