Försvarsdepartementet

Mindre försvarsförvaltning - mer operativ verksamhet

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:14 CET

Regeringen har idag till riksdagen överlämnat skrivelsen 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret.

Syftet med skrivelsen är att informera riksdagen om regeringens inriktning avseende den fortsatta omställningen av styrning och förvaltning för försvaret.

- I takt med omställningen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar måste också försvarsförvaltningen minska. Funktionerna för stöd och administration har hittills varit relativt opåverkade, samtidigt som en kraftig minskning har skett av insatsorganisationen. Därför måste en omfördelning av resurser ske - från stöd och administration till operativ verksamhet. Mer pang för pengarna helt enkelt, säger försvarsminister Leni Björklund.

- Jag har respekt för de som arbetar i Försvarsmakten, på FMV, på Försvarshögskolan och på Pliktverket och för att de kan känna oro över att just deras jobb ska påverkas. Det är dock en nödvändig förändring som sker och ett fullföljande av riksdagens beslut. Myndigheterna kommer nu att få i uppgift att utreda hur förändringarna ska genomföras, och vilka konsekvenser detta får. Regeringen återkommer i samband med budgetpropositionen med skarpa åtgärder, avslutar Leni Björklund.

Huvudpunkterna i skrivelsen:
Den centrala ledningen inom Försvarsmakten reduceras med cirka 250 miljoner kronor. Inriktningen är att reduceringen skall vara fullt ut genomförd 2008.

Forskningsverksamheten minskas med cirka 500 miljoner kronor från och med 2008. Ett särskilt råd knyts till Försvarsmakten i syfte att förbättra myndighetens förmåga att styra forskningen.

En översyn av den samlade underrättelseverksamhetens och säkerhetstjänstens struktur och organisation samt möjligheterna att utveckla formerna för och innehållet i inriktningen, styrningen och finansieringen av underrättelse- och säkerhetstjänsten genomförs. Översynen ska resultera i förslag till minskade kostnader inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Förvaltningen av mark, anläggningar och lokaler rationaliseras och renodlas i syfte att effektivisera de gemensamma processerna och skapa förutsättningar för besparingar om cirka 100 miljoner kronor med full effekt från och med 2008.

Inom ramen för dagens system med totalförsvarsplikt införs ett stegvis mönstringsförfarande. Förfarandet utformas så att det aktivt uppmanar fler kvinnor till att genomgå antagningsprövning. I första skedet sker ett urval av den manliga delen av åldersklassen. I andra skedet kallas de som bedöms klara kraven för lång grundutbildning till mönstring, som även den kan ske stegvis. Genom införandet av ett stegvis mönstringsförfarande och rationaliserade metoder möjliggörs en överföring av anslag om cirka 100 miljoner kronor från Totalförsvarets pliktverk till Försvarsmakten från och med 2008.

De framtida utbildningsvolymerna av högre officerare bör ligga på en lägre nivå än tidigare och kostnaderna för Försvarsmakten bör minska med cirka 70 miljoner kronor från och med 2008.

En förändrad materiel- och teknikförsörjningsprocess införs. En vidareutveckling av materielprocessen sker i syfte att anpassa den till insatsförsvaret och dess behov. En ändrad ansvarsfördelning mellan staten och industrin genomförs. Myndigheternas uppgifter, roller och ansvar inom materielprocessen renodlas och en integrerad ledning av materielprocessen tillämpas. FMV:s kostnader bör minska med cirka 900 miljoner kronor. Av denna besparing bör cirka 700 miljoner kronor ha genomförts 2008.

Regeringen avser att förtydliga ändamålen med anslagen för det militära försvaret i syfte att underlätta för riksdagen att utöva sin finansmakt. För att ge en bättre helhetsbild av utgiftsområdet avser regeringen att tillställa riksdagen en samlad resultatredovisning för utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet i samband med de säkerhetspolitiska kontrollstationerna. Modellen med den avgiftsfinansierade uppdragsverksamheten bör enligt regeringen behållas, men åtgärder behöver vidtas för att ytterligare förbättra hur modellen fungerar. Rådet för insyn i Försvarsmakten, som inte spelat den önskade rollen som ett instrument för insyn, medborgerligt inflytande och demokratisk kontroll, avskaffas.


Kontakt:
Toni Eriksson
Pressekreterare hos Leni Björklund
08-405 25 15
070-227 92 12
toni.eriksson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se

Departementssekreterare
Tobias Steen
08-405 25 61

Departementssekreterare
Ann Lundberg
08-405 39 44
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret (http://www.regeringen.se/sb/d/6514/a/60544)
Faktablad: En ändamålsenlig styrning och förvaltning av försvaret (http://www.regeringen.se/sb/d/302/a/60633)