Regionförbundet i Kalmar län

Mindre koldioxidutsläpp från länets trafik

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 13:54 CET

De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, på 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det kommer att vara tufft att nå målet att halvera 1990 års utsläppsnivå till år 2020.

- Energibalanser, som beskriver vilka olika energislag som används i länet och vad energin används till, sammanställs med några års mellanrum. Det gör vi för att kunna följa och påverka utvecklingen i riktning mot energieffektiva och miljösmarta lösningar, berättar Yvonne Aldentun på Regionförbundet.

Stora förändringar har skett under en tjugoårsperiod i hushållens och industrins energianvändning. Där har fjärrvärme i hög utsträckning ersatt olja för uppvärmning och inom industrin har användningen av biobränslen fördubblats. Men då det gäller transporter är vi fortfarande väldigt beroende av fossila bränslen som bensin och diesel.

- Just transporterna är en knäckfråga. Nästan två tredjedelar av koldioxidutsläppen i länet är knutna till transporter säger Yvonne Aldentun. Ska vi lyckas begränsa koldioxidutsläppen och deras effekt på klimatet så är det transportsidan vi måste jobba vidare med. Det är också därför som ”Klimatsamverkan Kalmar län” finns. Det är ett gemensamt initiativ av Regionförbundet och Länsstyrelsen med uppgift att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Det ger en styrka åt arbetet när både Länsstyrelsen och Regionförbund ställer sig bakom målet att Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030.

Färdplan 2020


Nu riggar ”Klimatsamverkan Kalmar län” ett nytt samverkansprojekt, Färdplan 2020, tillsammans med länets kommuner och landstinget. Avsikten är att ta fram färdplaner på kommunal nivå för hur länets samhällsbetalda transporter ska kunna bli klimatneutrala till 2020.

- Kommunerna har kommit lite olika långt i det här arbetet. Inom ramen för Färdplan 2020 ska vi nu kartlägga alla fossila transporter och hitta olika sätt att fasa ut dem till år 2020. Och om man inte omedelbart kan hitta alternativ så kan man klimatkompensera för sina fossila utsläpp. Det sker redan i några kommuner i länet berättar Yvonne Aldentun.

Förnybara bränslen står idag för ungefär 6 % av transporternas energianvändning. Ett alternativ är att man förmår nyttja de förutsättningar som finns i länet för att öka andelen förnybara bränslen.

- Vi har en omfattande jordbruksnäring, men också en skogsnäring, som kan användas för att producera biogas, avslutar Yvonne Aldentun.

Konferens 16 april

Den 16 april ordnar Klimatsamverkan Kalmar län en halvdagskonferens kring fossilbränslefria transporter i Kalmar. Den vänder sig till politiker, företagare och andra som tycker det är viktigt att Kalmar län når sina klimatmål: http://www.rfkl.se/sv/konferenser/Fossilbranslefria-transporter-i-Kalmar-lan-/

Mer information om Energibalans 2012: http://www.rfkl.se/Verksamheter/Miljo/Energibalanser-2012/ eller direkt till energibalansen: http://www.rfkl.se/Documents/Rapporter/Milj%c3%b6/Energibalans%202012%20-%20Kalmar%20la%cc%88n,%20RF%20fo%cc%88rord,%20150305.pdf


Kontakt: Yvonne Aldentun, klimat- och miljösamordnare på Regionförbundet, 0480-44 83 71, yvonne.aldentun@rfkl.se

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se