Naturvårdsverket

Mindre miljögifter via maten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:15 CET

För en stor del av befolkningen verkar intaget av organiska miljögifter med
maten minska. Men fortfarande finns det grupper i farozonen som man behöver
fortsätta följa exempelvis de som äter mycket fisk. Det framgår av en
rapport från Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram.
Det är i första hand via maten och luften som vi utsätts för hälsofarliga
ämnen, exempelvis stabila organiska miljögifter, kvicksilver och kadmium.
Spår av dessa finns i bland annat modersmjölk och i blod.

Naturvårdsverket följer den långsiktiga utvecklingen av miljögifter i sitt
program för hälsorelaterad miljöövervakning. Den nya rapporten är en
sammanställning av olika undersökningar som gjorts inom programmet sedan det
startade 1993.
Undersökningen om miljöföroreningar i mat omfattar bland annat PCB, dioxiner
och DDT. Dioxinerna exempelvis får vi till minst 90 procent i oss via
maten. Forskarna har gjort en jämförelse med läget för cirka tio år sedan
och de fann att intaget av PCB, DDT och dioxiner har minskat. Men det finns
fortfarande en risk att en tiondel av befolkningen får i sig mer än det så
kallade tolerabla dagliga intaget av dioxiner och PCB.
- När det gäller just dessa stabila föroreningar vet vi även att halterna i
miljön inte minskar, säger Britta Hedlund, handläggare på
Miljöanalysavdelningen.
Några andra exempel ur rapporten:
? Halten av många miljöföroreningar i modersmjölk sjönk från början av
1970-talet till mitten av 1990-talet. Preliminära data visar att halterna av
PCB har fortsatt att minska 1996-2001.
? I en studie av män och kvinnor från Västerbotten och Norrbotten
undersöktes halterna av bly, kadmium och kvicksilver i blodet. Halterna av
både bly och kvicksilver har minskat med cirka sex procent om året mellan
1990 och 1999. Hos männen minskade även halterna av kadmium ungefär lika
mycket, däremot noterades ingen minskning bland kvinnorna. Kadmiumnivåerna
hos både män och kvinnor ligger fortfarande nära nivåer som kan vara
skadliga för njurarna.
? Blyhalterna i blod hos barn från Landskrona och Trelleborg har observerats
sedan slutet av 1970-talet. Under den tiden har halterna minskat med 2/3 och
de är nu mycket låga, även jämfört med andra länder.
? Bensenhalten i luften har minskat på senare år, troligen på grund av att
halten bensen i bensin minskat sedan 2000. Det visar mätningar under de
senaste fyra åren i Göteborg, Umeå, Stockholm, Lund och Malmö. Bensen, som i
utomhusluft främst kommer från bilavgaser och vedeldning, är
cancerframkallande.
Läs mer: <http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5325-6.pdf>
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Hedlund, handläggare Miljöanalysavdelningen Naturvårdsverket,
08-698 12 08, 0730-54 72 59 britta.hedlund@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är
pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i
samhället. Antalet anställda är 550.

Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12
Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85
anneli.nivren@naturvardsverket.se