MiniDoc AB

MiniDoc genomför företrädesemission

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 10:14 CEST

Styrelsen för MiniDoc AB (publ) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 7,4 Mkr före emissionskostnader. Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som skall hållas den 23 oktober 2003. Varje befintlig A- eller B-aktie ger enligt emissionsvillkoren rätt att teckna 10 nya B-aktier till kurs 0,10 kr. Avstämningsdag blir den 4 november och teckning skall ske under perioden 10-21 november. Maximalt kan 73.974.940 nya B-aktier komma att utges. Ingen handel med teckningsrätter kommer att organiseras.

I samband med emissionen föreslås en nedsättning av bolagets aktiekapital med 90 % genom minskning av aktiens nominella värde från 1 kr till 0,10 kr. Efter genomförd nyemission föreslås en sammanläggning av aktier (s k omvänd split) så att 100 aktier blir 1 ny aktie med ett nominellt värde om 10 kr. Ytterligare information om emissionen finns i det prospekt som kommer att finnas tillgängligt i början av november.

Emissionslikviden skall användas för att dels återbetala det under fjolåret utgivna konvertibla förlagslånet om 3,54 Mkr liksom en del övriga skulder, dels stärka bolagets likviditet. Ett konsortium av aktieägare garanterar att emissionen tecknas till minst 60 %, d v s minst 4,5 Mkr. Bolaget behöver inte betala någon ersättning för denna garanti.

På den extra stämman kommer en kontrollbalansräkning per den 15 september 2003 att läggas fram. Balansräkningen beräknas utvisa att bolagets aktiekapital är återställt och styrelsen föreslår mot den bakgrunden att bolaget inte skall träda i likvidation.

Stockholm den 24 september 2003
MiniDoc AB (publ)

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Verkställande direktör Per Egeberg, tel 070-593 34 87 Styrelseordförande Lars Lindgren, tel 070-565 00 00

MiniDoc AB arbetar med system för elektronisk datainsamling, bl a i samband med kliniska prövningar och olika slag av attityd- och marknadsundersökningar. Bolaget är betydande aktieägare i amerikanska Etrials Worldwide, Inc. samt har ett mindre aktieinnehav i svenska Holistik AB.

MiniDocs aktier handlas inofficiellt på Nordic OTC under symbolen MDOC OTCB.