MiniDoc AB

MINIDOC: KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2003

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 16:01 CEST

MINIDOC: KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2003

MiniDoc AB arbetar med system för elektronisk datainsamling, bl a i samband med kliniska prövningar och olika slag av attityd- och marknadsundersökningar. Bolaget är betydande aktieägare i amerikanska etrials Worldwide, Inc. samt har ett mindre aktieinnehav i svenska Holistik AB. MiniDocs aktier noteras sedan februari 1996 på NGM Equity och har symbolen MDOC.

Verksamheten

Under perioden december 2002 ? januari 2003 emitterade MiniDoc ett konvertibelt förlagslån på 3,54 Mkr varav ca 2,4 Mkr (USD 250.000) användes för att teckna ett förlagslån i dåvarande dotterbolaget Araccel, Inc. Lånet kan konverteras till 1.770.000 B-aktier i MiniDoc till kurs 2 kr under december 2003. Till lånet hör 1.770.000 avskiljbara optionsrätter att senast 2005-06-30 teckna lika många B-aktier i MiniDoc till kurs 3 kr.

I januari 2003 bildades etrials Worldwide, Inc genom en sammanslagning av Araccel och den amerikanska konkurrenten etrials, varvid MiniDocs ägarandel minskade till 29,4 % av aktiekapitalet i etrials Worldwide. etrials Worldwide har huvudkontor i USA och dotterbolag i England. Under det första kvartalet uppgick orderingången för etrials Worldwide till USD 2,6 miljoner och per den 31 mars var orderstocken USD 7,5 miljoner.

Styrelsen i det amerikanska bolaget har under det senaste halvåret arbetat mycket intensivt för att skaffa kapital till bolaget men hittills utan konkreta resultat. På grund av den finansiella osäkerheten i etrials Worldwide beslutade MiniDocs styrelse i början av mars 2003 att i bokslutet inte åsatta dessa aktier något värde. Nedskrivning har även gjorts av den ovannämnda fordran på Araccel/etrials Worldwide om ca 2,4 Mkr. Detta har fått till följd att det egna kapitalet i MiniDoc var förbrukat per 2002-12-31. Styrelsen upprättade därför en kontrollbalansräkning per 2003-02-28. Frågan om bolaget skall träda i likvidation har hänskjutits till den ordinarie bolagsstämman den 20 maj 2003.

MiniDoc äger vidare 3 % i Holistik AB vars verksamhet utvecklas enligt plan. Under det första kvartalet 2003 ökade omsättningen med ca 45 % till 1,6 Mkr med ett positivt resultat.

Efter rapportperiodens utgång har ett avtal tecknats mellan MiniDoc och etrials Worldwide enligt vilket MiniDoc har rätt till provision på försäljning i Europa åt etrials Worldwide. Redan nu pågår konkreta förhandlingar med potentiella kunder och provisionsintäkterna under resten av 2003 förväntas uppgå till 0,2-0,4 Mkr.


Framtida utveckling

Det finns vissa förhoppningar om att etrials Worldwide skall kunna genomföra den planerade finansieringen inom den närmsta tiden. Om så sker kan hela eller delar av den bokförda nedskrivningen återföras vilket skulle återställa det egna kapitalet helt eller delvis. Ägarna skall på stämman ta ställning till om det är sannolikt att det egna kapitalet kan återställas inom åtta månader. Om stämman fattar ett sådant beslut och det inte visar sig möjligt att återställa det egna kapitalet kommer bolaget att likvideras.

MiniDoc har ett banklån på 1,2 Mkr samt det ovannämnda förlagslånet på 3,54 Mkr som båda förfaller till betalning inom den kommande 12-månadersperioden. Den nuvarande verksamheten genererar inte tillräckliga överskott för att klara dessa betalningar vilket innebär att tillgångar måste säljas eller att annan finansiering måste ordnas.

MiniDoc har sagt upp bolagets noteringsavtal med NGM. Sista dag för notering och handel i bolagets aktie blir den 30 juni 2003. Från och med den 1 juli 2003 kommer bolagets aktie att handlas inofficiellt genom ett värdepappersinstitut inom ramen för Nordic OTC.


Resultat och finansiell ställning

Omsättningen för MiniDoc AB under det första kvartalet 2003 uppgick till 0,1 Mkr (året innan 2,1 Mkr), främst genom uthyrning av elektroniska dagböcker. Resultatet efter finansiella poster blev -0,4 Mkr (-3,0 Mkr). Kvartalets kassaflöde blev 0,0 Mkr (5,2 Mkr). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick per 31 mars 2003 till 0,3 Mkr (5,2 Mkr).

Aktierna i etrials Worldwide är upptagna till ett värde motsvarande 0 kr. MiniDocs styrelse har upprättat en kontrollbalansräkning per 2003-02-28.

Antalet utestående aktier uppgick till 7.397.494 vid rapportperiodens utgång (7.397.494).


Personal

Vid slutet av perioden var antalet heltidsanställda 0. All verksamhet sker på konsultbasis.


Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni 2003-08-29
Delårsrapport januari-september 2003-11-07
Bokslutskommuniké för helåret 2003: 2004-03-18


För mer information var vänlig kontakta VD Per Egeberg, telefon 070-593 34 87, eller styrelsens ordförande Lars Lindgren, telefon 08-678 14 50.


Stockholm den 20 maj 2003

MiniDoc AB (publ)

Styrelsen


Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


MiniDoc AB arbetar med system för elektronisk datainsamling. Dotterbolaget Araccel Corporation med huvudkontor i USA och dotterbolag i England är ett av världens ledande företag inom datasystem för att rationalisera kliniska studier åt forskande läkemedelsbolag. Araccel har hittills genomfört 375 kliniska studier på mer än 135.000 patienter i 50 länder.