Sveriges Kommuner och Landsting

Minimal ökning av skatteintäkterna

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 13:32 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting reviderar ned skatteunderlagsprognosen. Skatteunderlaget väntas nu öka med i snitt en procent per år 2009 och 2010, vilket är lägre än på många år.

Sveriges Kommuner och Landsting gör regelbundet prognoser för hur skatteunderlaget utvecklas. Den senaste gjordes i februari, och sedan dess har prognosen reviderats ned. Då beräknades skatteunderlaget öka med 2,3 procent i år och 1,6 procent 2010. Enligt den nya prognosen ökar skatteunderlaget med 0,8, respektive 1,1 procent, vilket innebär att konsumtionsutrymmet minskar med 8 miljarder kronor per år.

-Den senaste tidens statistik och signaler från omvärlden tyder på att den ekonomiska krisen blir djupare än vi tidigare räknat med. Vi har därför, i likhet med de flesta andra bedömare, tvingats revidera ned prognosen både för 2009 och 2010, säger tf chefekonom Stefan Ackerby.

SKL:s bedömningar är något mindre pessimistisk än regeringens. Den viktigaste förklaringen är olika uppfattning om hur sysselsättningen kommer att minska. Enligt SKL:s bedömningar faller det totala antalet arbetade timmar i ekonomin, som har stor betydelse för det kommunala skatteunderlaget, med 3,8 procent i år och 2,3 procent nästa år. Det är en nedrevidering av sysselsättningen med 2,5 procent från prognosen i februari. Den nya prognosen innebär att skatteintäkterna blir 8 miljarder kronor lägre per år än i februariprognosen.

Den snabba utvecklingen blir ännu tydligare om man jämför med prognosen som gjordes för ett år sedan. I prognosen från april 2008, som många kommuner och landsting baserade sitt budgetarbete på, förväntades skatteintäkterna för 2010 vara 44 miljarder kronor högre än man nu räknar med.

-Eftersom pris- och löneökningarna också har stannat av, blir dock effekten för kommunernas och landstingens ekonomi inte riktigt så stor. Nettoeffekten blir cirka 21 miljarder kronor, säger Stefan Ackerby.

Den idag redovisade prognosen ligger till grund för Ekonomirapporten som SKL presenterar den 13 maj. Där redovisas en bedömning av vilka konsekvenser de försämrade förutsättningarna får för kommunernas och landstingens ekonomi.

Läs mer om skatteunderlagsprognosen

För mer information: Stefan Ackerby, tf chefekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 28, mobil: 070-319 77 28,e-post: stefan.ackerby.@skl.se