Industrifonden

Minskad förlust för Industrifonden

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:00 CEST

Resultatet för verksamhetsåret 2003-04 på -170,4 MSEK (-214,4 MSEK) är en förbättring jämfört med föregående år. Att även årets resultat blev negativt beror till största delen på realisationsförluster och nedskrivningar av aktier, främst hänförliga till SMT Tricept AB och Envirotainer AB.

Större avyttringar under året har varit försäljningen av teckningsrätter i Micronic Laser Systems AB samt hela aktieinnehavet i Thermia AB. Realisationsvinsterna från dessa båda affärer uppgick till 100,7 MSEK.

Den avtalade volymen har minskat kraftigt i jämförelse med föregående års nivå. Det avtalade beloppet uppgick till 239 MSEK (480 MSEK). 83 (89) investeringsavtal tecknades med 46 bolag, varav 8 helt nya.

Det engagerade kapitalet uppgick till 1 671 MSEK, vilket är en minskning från föregående års 1 893 MSEK. Industrifondens ekonomiska ställning är dock fortsatt stark med investeringar i 260 bolag och tillgångar på ca 3,5 miljarder kronor, vilket innebär att det egna kapitalet bevarats intakt och enligt uppställda mål.

– Verksamheten under året har gått enligt plan, men på grund av två överraskande förluster i SMT Tricept och Envirotainer tvingas vi redovisa ett negativt resultat, säger Industrifondens vd Lars Öjefors i en kommentar. Marknaden var fortsatt trög, den uppgång som märktes under verksamhetsårets första hälft kom av sig under senare delen av året. Förutsättningarna för en positiv resultatutveckling ser dock goda inför innevarande verksamhetsår.

Ytterligare upplysningar lämnas av Lars Öjefors, vd Industrifonden, tel 08-587 919 26, 0708-61 98 34

Maria Montgomerie, informationschef Industrifonden, tel 08-587 919 28