Statistiska centralbyrån, SCB

Minskad folkökning första halvåret

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:39 CEST

Sveriges folkmängd var 9 142 817 personer den 30 juni i år. Det är en ökning med 29 560 personer under första halvåret, vilket är en något lägre ökning än under samma period förra året. Då var folkökningen 35 243 personer. Minskningen beror främst på att invandringen minskat och utvandringen ökat, men också på ett något mindre födelseöverskott.

Under årets första sex månader föddes 54 741 barn. Detta var en liten ökning jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade antalet döda något till 46 970 avlidna. Detta ledde till att födelseöverskottet minskade med nio procent till 7 771 personer, jämfört med första halvåret 2006.

Utvandringen fortsätter öka
Totalt utvandrade 21 506 personer från Sverige under första halvåret 2007 vilket var en ökning med nästan 13 procent jämfört med första halvåret 2006. Omkring 52 procent av utvandrarna var svenska medborgare. Drygt hälften av dessa utvandrade till Norge, Storbritannien eller USA.

Ökad invandring från de nya EU länderna
Invandringen det första halvåret 2007 var 43 433 personer vilket var något lägre än samma period 2006. Könsfördelningen var densamma som föregående halvår d v s 46 procent kvinnor och 54 procent män. En knapp femtedel var svenska medborgare. Därefter kom irakiska, polska och danska medborgare. De medborgarskapsländer som ökade sin invandring mest var Rumänien, Polen och Bulgarien och de som minskade sin invandring mest var Serbien, Afghanistan och Azerbajdzjan.

Rumänien och Bulgarien blev nya medlemmar i EU den första januari 2007 och detta kan vara en förklaring till den stora ökningen. Under första halvåret invandrade 1 287 rumänska medborgare vilket motsvarade en ökning med 1 104 personer eller 600 procent. Från Bulgarien kom 626 personer jämfört med föregående halvår då 55 personer invandrade.

Fler äktenskap, något fler skilsmässor
Något fler giftermål genomfördes under detta halvår, 19 293 jämfört med föregående år då 18 129 äktenskap ingicks. Giftermålen har ökat i antal under alla månader utom april då antalet sjönk med sju procent. Under perioden ingick 334 personer partnerskap, vilket var en liten ökning jämfört med första halvåret 2006.
Antalet skilsmässor under samma period 2007 var 10 056, en ökning med 180 jämfört med första halvåret 2006.

Alla län har ett invandringsöverskott
Av Sveriges 21 län hade 14 län en folkökning. Av dessa hade nio län ett födelseöverskott. Alla län hade ett positivt invandringsöverskott men i Blekinge, Värmlands, Västmanlands och Dalarnas län ökade folkmängden enbart tack vare invandringsöverskottet.

Folkökning i mer än hälften av Sveriges kommuner
I 176 av landets 290 kommuner ökade folkmängden under de sex första månaderna 2007. Det är något färre kommuner än samma period förra året. Det var framförallt i den södra halvan av Sverige som folkökning skedde.

I Stockholms kommun var folkökningen högst, 5 384 personer, i Malmö kommun var folkökningen 2 075 och i Göteborgs kommun 1 204 personer. Stockholms och Malmö kommun hade en något lägre folkökning jämfört med det första halvåret 2006 medan Göteborgs kommun hade en väsentligt lägre folkökning, hela 66 procent lägre. Alla tre storstadskommunerna hade både ett positivt födelseöverskott och invandringsöverskott men bara Stockholm hade ett positivt inrikes flyttnetto. Alla tre storstäderna förlorade invånare till de övriga kommunerna i länet.

Umeå kommun hade den största folkminskningen och det berodde enbart på utflyttningar från kommunen. Eftersom Umeå är en universitetsstad med många studenter är det vanligt att folkmängden minskar första halvåret för att under andra halvåret öka igen.

Det största födelseöverskottet hade – förutom Stockholm, Göteborg och Malmö – Uppsala, Huddinge och Botkyrka. Kommuner med ett negativt födelseöverskott var bland annat Söderhamn, Ludvika och Kramfors.

Se relaterad statistik: http://www.scb.se/templates/pressinfo____210729.asp

Förfrågningar
SCB, enheten för befolkningsstatistik
Tfn 019 - 17 60 10
E-post befolkning@scb.se