Statistiska centralbyrån, SCB

Minskade utgifter för socialt skydd i Sverige under 1996–2001, i förhållande till BNP

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 10:09 CEST

Utgifterna för det sociala skyddet i Sverige minskade under perioden 1996–2001 med 2,5 procent, i förhållande till BNP, trots att utgifterna i löpande priser ökade med 93 miljarder kronor. Jämfört med alla övriga EU-länder har Sverige en högre utgift för socialt skydd, i förhållande
till BNP.

Socialt skydd definieras som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov. En förutsättning är att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst och att den inte är baserad på individuella arrangemang.

De speciellt definierade riskerna och behoven som ska berättiga till socialt skydd är fastställda till följande åtta funktioner: 1 Sjukdom/hälso- och sjukvård,
2 Funktionshinder, 3 Ålderdom, 4 Efterlevande, 5 Familj/barn, 6 Arbetslöshet, 7 Boende, 8 Övrig social utsatthet.

Enligt EU-beslut, som Sverige följer, ska ingående offentlig moms på icke skattepliktig verksamhet behandlas som icke avdragsgill. Hela tidsserien för naturaförmåner har således reviderats med avseende på detta.

Ökade utgifter för funktionerna sjukdom/hälso- och sjukvård samt ålderdom
De totala utgifterna, i löpande priser, för det sociala skyddet i Sverige har ökat med 32 mdkr under 2001, vilket är en ökning med 5 %. Motsvarande ökning för hela perioden 1996–2001 var 88 mdkr eller 14,5 %. Det är främst kostnaderna för sjukdom/hälso- och sjukvård samt för ålderdom som bidragit till ökningen. Sjukdom/hälso- och sjukvård har ökat med 18 mdkr under 2001 och 67 mdkr under 1996–2001. Ålderdom har ökat med 8,5 mdkr under 2001 och 33 mdkr under 1996–2001. Även utgifterna för funktionshindrade har ökat, 5 mdkr under 2001 och 15 mdkr under 1996–2001. Däremot har kostnaderna för arbetslöshet minskat med 4,5 mdkr under 2001 och 23 mdkr under 1996–2001.

Sveriges utgifter för socialt skydd högst i EU
Jämfört med andra EU-länder har Sverige den högsta totala utgiften för socialt skydd, i förhållande till BNP. En bidragande orsak till detta är att de flesta svenska kontantförmåner är skattepliktiga. Irland, Island och Luxemburg har de lägsta kostnaderna i förhållande till BNP. Sveriges utgifter, i förhållande till BNP, har dock sjunkit under perioden 1996–2001, från 33,8 % till 30,7 %. Den största nedgången har kostnaden för arbetslöshet stått för, med en minskning på
1,4 procentenheter till 2,0 % i förhållande till BNP. Utgiften för ålderdom har minskat med 1,0 procentenheter till 11,2 % i förhållande till BNP.

I rapporten ”Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1996–2001” publicerar SCB uppgifter om det sociala skyddet i Sverige. Där redovisas tabeller med data för det svenska sociala skyddet för åren 1996–2001 i respektive års priser, samt i förhållande till BNP.

Rapporten innehåller också övergripande tabeller för jämförelser av det sociala skyddet i EU-länderna. Uppgifterna rapporteras enligt gemensamma principer fastlagda i det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd, ESSPROS. Detta gör jämförbarheten hög mellan EU-länderna.

Vid jämförelser mellan EU-ländernas sociala skydd sträcker sig perioden dock från 1996 till 2000. Orsaken till det är att det ännu inte finns färdigt material för 2001 tillgängligt för alla EU länder. Jämförelsen mellan EU-länderna görs genom att varje lands sociala skydd sätts i förhållande till dess BNP.

Rapporten publiceras årligen av SCB, Nationalräkenskaperna. Den kan beställas från SCB:s publikationstjänst, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se. Priset är 200 kr inklusive moms. Ett urval av tabellerna för hela tidsserien 1993–2001 finns tillgänglig på SCB:s webbplats www.scb.se eller via förfrågan.

Mer information
* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.