Sveriges Byggindustrier

Minskat antal dödsolyckor inom bygg

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 13:30 CET

Dödsolyckorna fortsätter att minska inom den svenska byggindustrin. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket. Det inträffar dessvärre fortfarande dödsfall och medarbetare drabbas av arbetsskador och långtidssjukskrivningar.
- Det finns ett angeläget behov av att diskutera och utveckla fler förebyggande och arbetsmiljöfrämjande åtgärder, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Arbetsmiljöverkets uppgifter för 2011, jämfört med 2010 års nivå, visar att antalet dödsolyckor har minskat med 28 procent medan antalet arbetsolyckor har ökat med 7 procent i byggverksamhet.

- Vi konstaterar att de senaste årens sjunkande olyckstrend tyvärr har vänt vilket visar att byggbranschens stora kommande satsning på att får ner olyckorna till noll är högst relevant. Samtidigt är det glädjande att dödsolyckorna fortsätter att minska kraftigt, säger Ola Månsson.

Totalt sett har byggbranschen aldrig varit säkrare än vad den är idag och det sker långt färre olyckor än för tio år sedan. Svensk byggindustri har även den lägsta sjukfrånvaron inom svensk industri och den högsta trivseln jämfört med andra näringsgrenar. Arbetet har egenskaper som kännetecknar det som kallas ”det goda arbetet”; det vill säga omväxlande rörliga och intellektuella arbetsuppgifter, omväxlande inne- och utearbete, skapande och kreativa arbetsuppgifter med tydliga mål och konkreta resultat.

- Vi vill och ska ta vårt ansvar för att byggnadsarbetare och anläggningsarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö. Vi har tillsammans med andra byggarbetsgivare bjudit in samtliga våra fackliga samarbetspartners till den största satsningen på arbetsmiljö i branschens historia ”En säker arbetsplats” där vi ska träffas i april, säger Ola Månsson.

För inhyrd personal visar Arbetsmiljöverkets siffror från perioden 2006-2010 att yrkesgrupperna inom byggverksamhet sammantaget inte finns bland de mest skadedrabbade verksamheterna. Arbetsmiljöverkets rapport visar tvärtom att de enskilda byggyrkena är bättre än många andra yrken för inhyrd personal. Det går däremot tyvärr inte att utläsa ur Arbetsmiljöverkets uppgifter om utvecklingen skulle vara bättre eller sämre för inhyrd personal i byggverksamhet jämfört med andra verksamheter.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org