Statistiska centralbyrån, SCB

Minskat handelsnetto i juli

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 09:58 CEST

Varuexporten uppgick under juli till 87,6 miljarder kronor och varuimporten till 83,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,7 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 3,7 miljarder kronor under juli 2012 enligt preliminära beräkningar. För juli 2011 var överskottet 7,4 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juli uppgick till 87,6 miljarder kronor och varuimportens till 83,9 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed minskat i värde med 5 respektive 1 procent jämfört med juli 2011. Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 8,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,1 miljarder.

Antalet vardagar i juli var en mer jämfört med juli 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,3 miljarder kronor för juli 2012 och 5,1 miljarder för juni 2012. För maj var motsvarande värde 5,6 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - juli 2012 gav ett överskott på 47,7 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 1 procent medan varuimportens värde minskat med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 694,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 646,9 miljarder. Handelsnettot för januari – juli 2012 gav därmed ett överskott på 47,7 miljarder kronor. För motsvarande månader 2011 noterades ett överskott på 43,7 miljarder.

 

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor).
Se här

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-09-26 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Kevin He
Tfn 08-506 946 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se