Socialdepartementet

Minst 1000 barn vräktes förra året

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:46 CEST

I dag överlämnar Göran Johansson, särskild utredare, betänkandet Vräkning och hemlöshet - drabbar också barn (SOU 2005:88) till folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

- Det finns en allmän uppfattning i vårt land att barnfamiljer inte vräks. Men - jag bedömer att minst 1 000 barn vräktes i Sverige under 2004, säger Göran Johansson. Det handlar om barn som bor stadigvarande eller växelvis tillsammans med den vräkta föräldern eller bor hos den vräkta föräldern i samband med umgänge.

Utredningen tillsattes efter de larmsiffror om att mellan 1 500 och 2 000 årligen påverkades av en vräkning som publicerades i departements-promemorian Ekonomiskt utsatta barn (Ds 2004:41). Utredningens huvuduppgift har varit att analysera socialtjänstens insatser för att stödja och hjälpa barnfamiljer i den process som föregår en vräkning och, i de fall vräkningen inte gått att förhindra, socialtjänstens arbete efter en vräkning. I uppdraget har också ingått att behandla hyresvärdens och kronofogdens respektive roller i vräkningsprocessen.

Problemet vräkning och hemlöshet ska ses ur både individuella och strukturella aspekter. Socialtjänsten kan inte ensam klara problemen med att barnfamiljer vräks. Utredningen har därför vidgat perspektivet och sett till hur bostadspolitiken i stort påverkar. Med detta menas kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, deras möjligheter att styra hur mark- och bebyggelseutvecklingen ska ske och hur kommunerna kan styra sina bostadsbolag genom ägardirektiv.

Inledningsvis kunde utredningen konstatera att det saknades statistik över antalet barn som berörs av vräkning både hos socialtjänsten och kronofogdemyndigheten. Tre undersökningar, som utredningen tagit initiativ till, har gett information från socialtjänsten, kronfogdemyndigheterna och hyresvärdar.


Utredningen bedömer att:
- minst tusen barn berörs av vräkningar varje år
- barn blir vräkta i alla slags kommuner
- lagarna på området borde vara tillräckliga för att förhindra att barn vräks
- kunskaperna om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer är bristfälligt i stat och kommun
- kommunernas bostadspolitiska instrument används för lite - det saknas bl.a. en social bostadspolitik
- socialtjänsten i flera kommuner agerar för lite och/eller för sent när en barnfamilj riskerar att bli vräkt
- det har vuxit fram en sekundär bostadsmarknad med socialtjänsten som hyresvärd, där socialtjänsten får dubbla roller som hyresvärd och hjälpare
- kommunerna måste organisera sitt bostadssociala arbete för att möta lagstiftningens krav på ett kompetent, snabbt och säkert agerande vid hyresskulder, störningar och/eller risk för vräkning
- hyresvärdarna bör ha effektiva och tydliga hyresrutiner kombinerat med god information till hyresgästerna om konsekvenserna av bristande betalning/störning.


För att utveckla arbetet med att förhindra att barn vräks föreslår utredningen att:
- Skatteverket får i uppdrag att utveckla en statistik om vräkningar som redovisar ansökningar och faktiskt verkställda vräkningar per kommun och hushållens sammansättning
- Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla en officiell statistik om socialtjänstens insatser för att motverka och avhjälpa hemlöshet där barn ska uppmärksammas särskilt, att ge ut handbok för arbetet att motverka vräkning bland barnfamiljer samt att inom ramen för redan pågående arbete mot hemlöshet stödja kommunernas vräknings-förebyggande arbete
- Boverket och Socialstyrelsen får i uppdrag att tillsammans kartlägga och fortlöpande studera den sekundära bostadsmarknadens utbredning och utveckling i Sverige
- socialtjänstförordningen kompletteras med en bestämmelse om att socialnämnden omgående ska utse en handläggare när ett meddelande från hyresvärden inkommer om att ett hyresavtal har sagts upp och samtidigt kontakta den enskilde och med en bestämmelse om samverkan mellan socialtjänst, hyresvärd och kronofogdemyndighet för att förebygga och motverka att barnfamiljer vräks
- hyreslagen bör ses över bl.a. för att införliva ett barnperspektiv, göra den med överskådlig, förenkla och modernisera lagens regler och tydliggöra dess karaktär av skyddslag
- utsökningsbalkens regler om avhysning från bostad bör ses över med särskilt beaktande av barnperspektivet och de sociala skyddsaspekterna.Kontakt:
Göran Johansson
Särskild utredare
08-405 12 02
070-594 56 24


Agneta Björklund
Sekreterare
08-405 34 40
076-808 34 40


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2005:88 Vräkning och hemlöshet  drabbar också barn (http://www.regeringen.se/sb/d/5140/a/52260)