Miris AB

Miris: Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01 - 2010-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:54 CET

 

- Omsättningen uppgick till 5 530 tkr (3 383 tkr) under året, varav 1070 tkr (1636 tkr) under det fjärde kvartalet.

- Årets resultat efter skatt var - 6 602 tkr (- 7 516 tkr) under året, varav - 2 732 tkr (- 3 321 tkr) under det fjärde kvartalet.

- Resultat per aktie före och efter utspädning var -0.29 kr(-0.21 kr) under verksamhetsåret, varav -0.11 kr (-0.14 kr) under det fjärde kvartalet.

- Under fjärde kvartalet genomfördes en riktad emission om 5 000 000 aktier till teckningskursen 0.90 kr/aktie. Totalt finns nu 27 247 264 registrerade aktier i Bolaget.

- Omsättning under fjärde kvartalet härrör främst från instrumentförsäljning i Indien av ko/buffelmjölksanalys samt från sjukhusen där bröstmjölk analyseras. Ordern från Indien är ett resultat av Miris marknadssatsningar i Indien.

- Under det fjärde kvartalet har Miris gjort en kraftig utbyggnad av sitt distributörsnätverk, distributörsavtal har skrivits i bl.a. Brasilien, Chile och Sydkorea.

- Under fjärde kvartalet patentansökan godkänts i Europa, patentansökan är sedan tidigare godkänd i USA och Indien.

Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom en försäljning till 37 länder.

Samtliga uppgifter avser om inte annat sägs koncernen. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), Org.nr. 556694-4798.

Utvecklingen under fjärde kvartalet

Ekonomi

Försäljningen under verksamhetsårets fjärde kvartal uppgick till 1070 tkr (1636 tkr). Omsättning kommer främst från försäljningar i Indien samt från sjukhusens Neonatalavdelningar. Årets omsättning uppgick till 5 530 tkr (3 383 tkr), som är den högsta någonsin. Losab bidrog med försäljningintäkter från förbrukningsprodukten LOSSolver under kvartalet.

Årets resultat blev - 6 602 tkr (- 7 516 tkr). Kostnader har ökat, framförallt på försäljningsområdet där personalkostnaderna ökat. För att anpassa Miris produkter till indiska förhållanden har vissa kostnader ökat.

När det gäller likviditeten påverkas den av amorteringar till Almi samt amorteringar till banken på befintliga krediter.

Koncernens resultatutveckling och ekonomiska ställning under verksamhetsåret och under årets sista kvartalet framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.