Miris AB

Miris: Offentliggör emissionsprospekt

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:51 CET

Miris offentliggör idag prospekt med anledning av riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till institutionella investerare och allmänheten i Sverige samt ett begränsat antal investerare i utlandet. Prospektet finns tillgängligt på bolagets, AktieTorgets och Finansinspektionens respektive hemsida. Teckningsperioden löper under tiden 30 november - 14 december 2006. Teckningskurs är 4,35 kronor per aktie.

Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen, varvid följande principer skall gälla. Bolagets befintliga aktieägare skall ges prioritet att, i förhållande till det antal aktier de äger, erhålla tilldelning av nya aktier. Därefter skall övriga aktietecknare enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier. Dag för avstämning i den av VPC förda aktieboken, som skall utgöra grund för ovan nämnda tilldelningsprincip, är den 8 december 2006;

www.miris.se
www.aktietorget.se
www.fi.se

Prospektet kan även rekvireras från bolagets kontor.

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: miris@miris.se
Hemsida: www.miris.se

Miris Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Miris AB. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Miris AB. Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. I första hand fokuserar Miris på instrument för analys av mjölk på tre strategiskt utvalda marknader; Indien, Kina och Turkiet.