Moberg Pharma AB (publ)

MOBERG DERMA TILL BÖRSEN

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 08:37 CET

Styrelsen för Moberg Derma AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. I samband med noteringen kommer Moberg Derma att genomföra en ägarspridning genom en nyemission om 140 MSEK.

 • Erbjudandet omfattar en nyemission om 140 MSEK motsvarande 3 111 112 – 3 783 784 aktier samt en övertilldelningsoption om högst 21 MSEK genom nyemission om högst 567 567 aktier
 • Teckningskurs 37 – 45 SEK per aktie
 • Värderingen uppgår till 226 – 275 MSEK före erbjudandet
 • Teckningsförbindelser om sammanlagt 25 MSEK har erhållits från befintliga aktieägare
 • Anmälningsperioden är den 19 november – 8 december 2010
 • Beräknad första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm är den 9 december 2010

”Moberg Derma är ett annorlunda läkemedelsföretag - våra produkter har bättre möjligheter att nå marknaden, lägre investeringsbehov och kortare utvecklingstid än traditionella läkemedelsprojekt. Vi har möjlighet att skapa ett mycket lönsamt företag genom att regelbundet leverera nya topikala - utvärtes - läkemedel till en global marknad. Vi arbetar med sjukdomsområden som växer och har stor andel obehandlade patienter”, säger Peter Wolpert, Moberg Dermas VD och grundare och fortsätter:

”Jag är övertygad om att vår affärsmodell – med utveckling baserad på beprövade substanser - ger en bättre relation mellan avkastningsmöjligheter och risk än vad traditionella läkmedelsbolag erbjuder. På fyra år har vi tagit våra första produkter till marknad och skapat en portfölj med en årlig försäljningspotential som överstiger 3 miljarder kronor i distributionsledet. Genom kapitalet som tillförs i samband med noteringen och vårt framtida intäktsflöde skapas utrymme för förvärv och nya projekt. Jag ser fram emot ett händelserikt 2011 .”

Mats Pettersson, styrelseordförande och tidigare VD för Biovitrum, säger: ”I Moberg Derma ser jag ett läkemedelsbolag med en intressant projektportfölj, som med ett kommersiellt fokus har ovanligt goda möjligheter att snabbt nå marknaden med konkurrenskraftiga produkter.” 

Bakgrund och motiv
Bakgrunden till Moberg Dermas etablering utgörs av den framlidne svenske hudspecialisten Dr. Sven Mobergs forskning och uppfinningar sedan sent 1980-tal. Bolaget grundades av Peter Wolpert och Marie Moberg på Karolinska Institutet 2006 och har sedan starten tagit fram en kommersiellt intressant produkt- och projektportfölj baserad på beprövade substanser, befintliga patent och patentansökningar. Under hösten 2010 lanserade Moberg Derma sin första produkt på flera marknader samt initierade kliniska prövningar av den mest framskridna läkemedelskandidaten. Styrelsens övertygelse är att det finns goda möjligheter att generera avkastning med Bolagets affärsmodell – som syftar till att på kort tid och med relativt begränsade insatser ta fram attraktiva innovativa produkter.

Huvudmotivet med föreliggande erbjudande är att säkerställa finansiering av Moberg Dermas fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter för att på sikt kunna realisera denna avkastning. Bolagets styrelse bedömer att de medel som tillförs genom föreliggande erbjudande dels möjliggör en ökad expansions- och utvecklingstakt, dels är tillräckliga för att möta Moberg Dermas kapitalbehov till dess att ett positivt kassaflöde från verksamheten uppnås. En notering är också av stor betydelse eftersom förtroende från kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners förväntas öka till följd av den kvalitetsstämpel på Bolaget som en notering på NASDAQ OMX Stockholm medför. Därtill kommer positiva effekter av ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia såsom ökad kännedom om Bolagets varumärke och erbjudande.

Moberg Derma i korthet
Moberg Derma är ett svenskt läkemedelsbolag, vilket på fyra år skapat en kommersiellt intressant produkt- och projektportfölj med en årlig försäljningspotential överstigande 3 miljarder SEK i distributionsledet.

Moberg Dermas affärsidé är att utveckla patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery, det vill säga teknologi för förbättrad tillförsel av läkemedel. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk.

 

Bolagets produkt- och projektportfölj spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas produktportfölj består av Emtrix®/Nalox™ och Kaprolac®-serien.

 • Emtrix®/Nalox™ är en produkt för behandling av nagelskador orsakade av nagelsvamp eller psoriasis och lansering av produkten inleddes under hösten 2010 i Sverige, Danmark, Norge samt Finland.
 • Kaprolac®-serien innehåller fem produkter för olika typer av hudbesvär inklusive torr hud, eksem och hårbottenbesvär, där de första produkterna lanserades i Sverige under hösten 2010.

Moberg Dermas projektportfölj innehåller tre läkemedelskandidater MOB-015: (nagelsvamp), Limtop (aktinisk keratos, basalcellscancer och genitala vårtor) och A-Fizz® (analfissurer). 

Operationella mål
Styrelsen för Moberg Derma har fastställt följade operationella mål för 2011:

 • Lansera Emtrix®/Nalox™ på nya marknader
 • Teckna ytterligare distributionsavtal för nya marknader
 • Rekrytera samtliga patienter till MOB-015 klinisk fas II-prövning
 • Påbörja kliniska prövningar för ytterligare ett läkemedelsprojekt

Under 2012-2013 tillkommer ytterligare operationella mål som omfattar utlicensiering av befintliga projekt, lansering på nya marknader, förvärv/inlicensiering samt kliniska resultat från läkemedelsprojekten. 

Fakta om erbjudandet
Erbjudandet, som är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt till utvalda institutionella investerare utanför Sverige, omfattar nyemitterade aktier i Moberg Derma till ett sammanlagt värde om 140 MSEK.

Teckningskursen i erbjudandet kommer att fastställas inom intervallet 37-45 SEK per aktie genom ett anbudsförfarande med deltagande institutionella investerare. Intervallet motsvarar en värdering av Bolaget om 226-275 MSEK före erbjudandet. Teckningskursen för allmänheten kommer att vara detsamma som för de institutionella investerarna. Teckningskursen för allmänheten kommer inte att överstiga 45 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Genom erbjudandet kan, beroende på den teckningskurs som fastställs inom det ovan nämnda intervallet, antalet aktier komma att öka med högst 3 783 784 från 6 113 988 till 9 897 772 och lägst 3 111 112 från 6 113 988 till 9 225 100, vilket motsvarar 38-34 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar därvid med högst 378 378,40 SEK från 611 398,80 SEK till 989 777,20 SEK och med lägst 311 111,20 SEK från 611 398,80 SEK till 922 510,00 SEK.

Ett villkor för erbjudandets fullföljande är att intresset uppgår till minst 140 MSEK. Det bör därvid noteras att Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 25 MSEK från följande befintliga aktieägare; Östersjöstiftelsen (10 MSEK), Bank von Roll AG (10 MSEK) och Mohammed Al Amoudi (5 MSEK).

Moberg Derma har även ingått avtal med E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) om en övertilldelningsoption motsvarande högst 15 procent av erbjudandet eller 21 MSEK för att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet. Övertilldelningen omfattar högst 567 567 aktier. Vid full övertilldelning i erbjudandet samt fullt utövande av övertilldelningsoptionen kommer Bolaget genom nyemission att erhålla sammanlagt cirka 161 MSEK före kostnader relaterade till erbjudandet.

I samband med erbjudandet bistår Öhman som finansiell rådgivare, s.k.lead manager och bookrunner. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB agerar försäljningsombud för allmänheten. 

Prospekt
Prospekt kommer att kunna erhållas på Moberg Dermas hemsida, www.mobergderma.se, samt på Öhmans hemsida, www.ohman.se, från och med idag. Tryckt prospekt kommer att kunna erhållas från Moberg Dermas huvudkontor och på Öhmans kontor från och med den 18 november 2010. Anmälningssedlar tillhandahålls av Moberg Derma och Öhman på www.mobergderma.se respektive www.ohman.se och i tryckt form på Moberg Dermas och Öhmans respektive kontor.

Tidplan
Anmälningsperiod 19 november – 8 december 2010
Först dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm 9 december 2010
Likviddag 14 december 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD Moberg Derma
Telefon: 08 - 522 307 00, Mobil: 070 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB, baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information: www.mobergderma.se

Detta pressmeddelande 
Detta pressmeddelandefår inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.