Terra Firma

Mobila skyddsvallar kan rädda Gysinge bruk undan nya översvämningar

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 12:01 CEST

Genom att använda mobila skyddsvallar skulle Gysinge bruk vid Dalälven kunna klara sig från nya översvämningar. Det visar den ”översvämningsskyddsplan” som Sigurd Melin på konsultföretaget Terra Firma tagit fram på uppdrag av Sandvikens kommun.

Gysinge bruk med sina kulturhistoriska byggnader drabbades 2007 av översvämning när Dalälven under ett par dagar steg kraftigt. Att bruksområdet är översvämningshotat är känt sen länge, eftersom bebyggelsen ligger på en udde i Dalälven, och det här var inte heller första gången det inträffade.

Inför en förestående försäljning av Gysinge Wärdshus, och en utveckling av området, ville Sandvikens kommun utreda översvämningshotet närmare. Man ville även se hur området skulle kunna skyddas fortsättningsvis. Terra Firma fick därför hösten 2008 i uppdrag att ta fram en översvämningsskyddsplan för området.

En översvämningsskyddsplan är en helt ny typ av plan. En första ”ÖSP” gjordes för ett år sen över Eskilstunas reningsverk. Den visade att hela anläggningen kunde skyddas med en 150 meter lång mobil skyddsvall som byggs upp när vattnet hotar att stiga, och plockas bort igen när faran är över.

Flera olika typer av mobila skyddsvallar har utvecklats de senaste åren. Tekniken fungerar bra. Vallarna har använts av räddningstjänsten på flera håll i landet, och åtskilliga hus har kunnat räddas. Att försvara sig mot översvämningar är alltså inte längre ett tekniskt problem. Frågan är istället hur man förbereder sig. Var ska vallarna sättas upp? Finns det några hinder längs den tänkta försvarslinjen? Vem ansvarar för beredskap respektive insats?

Alternativet är att bygga upp höga permanenta skyddsvallar, men dessa blir också till en barriär som blockerar all normal och önskvärd vattenkontakt. Detta alternativ var uteslutet när det gällde den känsliga och unika kulturhistoriska miljön i Gysinge.

Första etappen innebar att ta fram en detaljerad översvämningskartering, baserad på en laserskanning från luften. Den översiktliga kartering som SMHI tidigare gjort visade att hela området skulle stå under vatten vid ett 100-årsflöde. Nu visade det sig att detta inte stämde. Den detaljerade karteringen visade att en del byggnader var hotade redan vid ett 20-årsflöde, men att andra inte var hotade alls. Nu gick det också att se hur vattendjupet varierade i området vid olika översvämningssituationer. Nästa steg blev att lägga ut preliminära försvarslinjer, som sedan kollades upp noggrant i fält.

Slutresultatet blev en plan som visar att bruksområdet ganska enkelt skulle kunna skyddas mot översvämningar med hjälp av mobila skyddsvallar på tre ställen. De skulle behöva vara 50 cm höga, och den sammanlagda längden skulle bli 440 meter. På några låga avsnitt skulle marken behöva höjas några decimeter, för att vallen där skulle dämma till samma nivå som på resten av sträckan. Åt öster skulle den gamla länsvägen med sin vägbank utgöra en naturlig barriär, under förutsättning att man har beredskap för att blockera ett par trummor under vägen.

- En spontan och oplanerad insats i ett akut läge kan naturligtvis fungera bra, och det finns flera exempel på sådana lyckade insatser, säger Sigurd Melin. Men risken är att man i hastigheten missar någon viktig punkt, och då kan slaget vara förlorat. Det finns tyvärr sådana exempel också. Med en översvämningsskyddsplan vet man vad man ska göra när vattnet stiger, och har hela tiden situationen under kontroll.


Översvämningsplanen för Gysinge bruk finns att ladda ner från Terra Firmas hemsida www.terrafirma.se/oversvamning.htm.

Ytterligare info:

Sigurd Melin, Terra Firma (0650-30140)
Anna Maria Häggblom, stadsarkitekt Sandvikens kommun (026-241439)
Göran Hansson , säkerhetschef Sandvikens kommun (026-241165)