Moderaterna

Moderaterna kräver nytt system för kunskapsuppföljning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 15:32 CEST

- Det behövs ett nytt system för att garantera tidig utvärdering av elevers kunskapsutveckling och för att säkra varje elevs rätt till stöd för att nå kunskapsmålen. Skolverkets utbildningsinspektion visar idag på allvarliga brister i skolans kärnuppgift, att förmedla kunskap, utvärdera elevers resultat och ge extra stöd. Detta är också de svagaste punkterna i regeringens skollagsförslag. Elever skall enligt regeringen inte kunna överklaga ett åtgärdsprograms innehåll. Föräldrar blir rättslösa gällande barns behov av extra stöd.

Det säger Sten Tolgfors, moderaternas skol- och utbildningspolitiske talesman, i en kommentar till Skolverkets utbildningsinspektions årliga kvalitetssammanställning.

- Moderaterna föreslår obligatoriska kontrollstationer i år 2, 5 och 8, med nya nationella prov, som skall tydliggöra elevens kunskapsläge jämfört med målen. Skolan skall vara skyldig att för elever och föräldrar beskriva elevens utveckling och att specificera behov av extra tid eller stöd. Verktygen för detta är elevens individuella utvecklingsplan, men också skriftliga omdömen och betyg från år fem. Eleven har rätt till detta extra stöd för att nå målen. Erbjudandet om extra stöd måste dock vara frivilligt att acceptera från elevens och föräldrarnas sida.

- De obligatoriska kontrollstationerna ska på ett tidigt stadium signalera vikten av att uppnå sådana kunskaper att den fortsatta utbildningen fungerar. Därmed kan kunskapskontrollerna bidra till att höga förväntningar ställs på eleverna – något som av erfarenhet visat sig leda till goda resultat – och till att motivera eleverna.

- Kontrollstationerna ska signalera behov av extra insatser på ett så tydligt sätt att det inte kan förbises.