Justitiedepartementet

Modernare adoptionsregler

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 14:52 CEST2008 år adoptionsutredning föreslår i ett betänkande som idag överlämnats till justitieminister Beatrice Ask att sambor ska kunna prövas som adoptivföräldrar på samma sätt som gifta par. Utredningen föreslår också att socialnämnderna som huvudregel inte ska lämna medgivande till internationell adoption om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år.

Under senare år har synpunkter framförts om att reglerna om adoption inte ger tillräcklig ledning när det gäller vilka omständigheter domstolarna ska ta hänsyn till. Utredningen instämmer i detta. Sedan regleringen infördes i början av 1900-talet har stora förändringar skett när det gäller adoption. Antalet adoptioner av barn med ursprung utanför Sverige har ökat markant medan antalet adoptioner av barn i Sverige har minskat.

För att tydliggöra barnperspektivet i domstolarnas bedömningar föreslår utredningen att det i föräldrabalken införs en grundläggande bestämmelse om att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om adoption.

Utredningen föreslår flera åtgärder för att förbättra domstolarnas beslutsunderlag när beslut om adoption ska fattas. Uppgiften att göra den utredning som ska ligga till grund för domstolens bedömning föreslås delegeras från socialnämnden till en tjänsteman i kommunen. Utredaren ska - utifrån samma kriterier som domstolen -göra en bedömning av vad som är bäst för barnet och ge domstolen en rekommendation till beslut. Inom ramen för utredningen ska barnet och barnets biologiska föräldrar få komma till tals. Såväl barnet som föräldrarna ska ges information om vad adoptionen innebär och den rådgivning som kan behövas. Sekretess ska inte hindra utredaren från att inhämta uppgifter från en annan kommun.

I syfte att underlätta adoption av barn i Sverige när det är till barnets bästa bör det, enligt utredningen, utvecklas arbetssätt för att främja samförståndslösningar i frågor om adoption och ges stöd till dem som arbetar med dessa frågor inom kommunerna.

Utredningen föreslår att sambor ska kunna prövas som adoptivföräldrar på samma sätt som gifta par. Det innebär att två sambor ska kunna adoptera gemensamt och att en sambo ska kunna adoptera den andra sambons barn genom en så kallad styvbarnsadoption. Förslaget omfattar både hetero- och homosexuella sambor.

Vid internationell adoption får den som vill adoptera ta emot barnet bara om socialnämnden har lämnat ett medgivande. Utredningen föreslår att ett sådant medgivande som huvudregel inte ska få lämnas om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år. Detta ska dock inte gälla om barnet har en personlig anknytning till sökanden eller det annars finns särskilda skäl. Den tid som medgivandet gäller förlängs från två till tre år.

Utredningen föreslår att möjligheterna att få tillstånd till att adoptera utan förmedling av en auktoriserad adoptionsorganisation (s.k. enskild adoption) begränsas. En enskild adoption ska bara vara möjlig om adoptionen gäller ett släktingbarn eller om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan barnet och den som vill adoptera finns särskild anledning. Ett tillstånd till enskild adoption ska bara kunna ges om det har prövats att adoptionen är till barnets bästa.Kontakt:
Särskild utredare
Hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler
Tel. 070-637 18

Utredningssekreterare
Hovrättsassessorn Boel Oldenstedt
Tel. 031-701 53 70
Mobil 076-76 55 238
e-post boel.oldenstedt@justice.ministry.se

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler (http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/129301)