FAO

Möjligheternas land

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 12:22 CEST

Jordbruksproduktionen ökar i Östeuropa till följd av höga livsmedelspriser

Paris/Rom 11 september 2008 - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, meddelar idag att jordbruksproduktionen väntas öka kraftigt i Ryssland och Ukraina. Det är de höga livsmedelspriserna som ligger bakom årets ökade odling av spannmål.

Hittills har även de befintliga skördarna varit rikliga, och FAO förutspår därmed att 2008 totalt sett blir ett gott år för spannmålsodling i de båda länderna.

Fördelen med höga livsmedelspriser

"Det här visar att höga livsmedelspriser kan gynna jordbrukssamhällen", framhåller Charles Riemenschneider, chef för FAO:s Investment Centre, under ett öppningstal för ett två dagar långt möte i Paris. Mötet samlar representanter från olika finansieringsinstitut och bidragsorgan, aktiva inom jordbrukssektorn, i Öst- och Centraleuropa samt i Kaukasusområdet och Centralasien. Syftet med mötet är att frigöra och stärka regionens potential för ökad jordbruksproduktion.

Crédit Agricole står värd för mötet, som finansieras av FAO, Världsbanken och Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD).

Under ett möte mellan FAO och EBRD i mars i år, uppmärksammades möjligheterna för en betydande ökning av jordbruksproduktionen i regionen, då jordbruksmark ligger outnyttjad. Det rör främst länder i östra Europa och länder som tillhör Oberoende staters samvälde (OSS). FAO och EBRD framhöll att ytterligare 13 miljoner hektar i regionen, kan användas till jordbruksproduktion.

Prognoser från FAO pekar på att potentialen redan utnyttjas. Den sammanlagda produktionen av vete, från de europeiska länder som tillhör OSS, förväntas stiga med mer än 73 miljoner ton i år. Det är 13 procent mer än de rikliga skördarna från 2007.

Det återspeglar de goda förutsättningarna för odling i Ryssland och Ukraina, regionens två största jordbruksproducenter. Beräkningar pekar på att ytan som används till odling av vete, har ökat med 2,4 miljoner hektar, och uppgår sammantaget till 33,8 miljoner hektar.

Enbart i Ryssland används 46 miljoner hektar till odling av olika spannmål, exempelvis vete, korn och ris. Det är en ökning med 2,6 miljoner hektar jämfört med året innan, enligt siffror från FAO (se July Crop Prospects Report).

Behovet av långsiktiga investeringar

"Under mötet i mars diskuterade vi möjligheterna för att öka jordbruksproduktionen. De aktuella siffrorna visar att länderna tagit vara på dessa möjlighteter, vilket gynnar hela världsmarknaden", påpekade Riemenschneider. "Både Ryssland och Ukraina har betydande överskott av spannmål, vilket kan exporteras. Men för att säkerställa den höga produktionsnivån, är det viktigt att göra långsiktiga investeringar"

"De nuvarande villkoren på den globala jordbruksmarkanden är en källa till oro, det är därför viktigt att öka den globala produktionen", understryker Gilles Mettetal från EBRD:s avdelning för jordbruksaffärer. "EBRD kan hjälpa regionen att nå sin fulla potential, och samtidigt medverka till att mätta den globala efterfrågan på livsmedel. EBRD avser stödja hela produktionskedjan genom långsiktiga investeringar. På så sätt kan produktionen utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär att investeringarna inte bara går till jordbruket, utan även till satsningar som rör infrastruktur, lager och logistik, tre områden som är rejält eftersatta."

Maximering av investeringar

Veckans möte organiseras av EastAgri, ett nätverk bestående av olika finansieringsinstitutioner, inklusive privata banker. EastAgri avser utöka sin investeringsportfölj för jordbruket och lantbruksnäringen genom informationsspridning.

EastAgri grundades av FAO, EBRD och Världsbanken, och sorterar under FAO:s Investment Centre.

Utöver fokuseringen på möjligheterna för ökad jordbruksproduktion i Ryssland och Ukraina, diskuteras även andra frågor. Ett exempel är olika instrument för finansiering av jordbruk och riskhantering i regionen. Ett annat exempel rör utvecklingen av god jordbrukspraxis som syftar till att öka värdet på regionala jordbruksprodukter. Ytterligare ett exempel rör produktmärkning i fråga om kvalitet och geografiskt ursprung. Slutligen diskuteras även ökat medinflytande från direkt berörda rörande insatser kopplade till jordbruksutvecklingen i västra Balkan-området.

"EastAgri fyller en viktig funktion då det skapar samarbete mellan offentliga och privata institutioner, som investerar i regionen. EastAgri ser till att investeringarna kompletterar varandra, och att samtliga sektioner i produktionskedjan utvecklas" poängterar Rienschneider.

Läs mer:

Crop Prospects and Food Situation

Fighting food inflation through sustainable investment

Pressmeddelandet på engelska på fao.org

Tidagare pressmeddelanden från FAO Norden:

EBRD och FAO föreslår kraftfulla åtgärder för att hejda stigande livsmedelspriser 2008-03-10