Statens folkhälsoinstitut

Möjligt att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 08:51 CET

Hur har utvecklingen sett ut när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och vilka förebyggande åtgärder bör prioriteras? Dessa frågor och många fler belyser Statens folkhälsoinstitut i ett nytt kunskapsunderlag.

Nu presenteras kunskapsunderlaget för målområde 8 – sexualitet och reproduktiv hälsa, som tagits fram för ”Folkhälsopolitisk rapport 2010”. Det tar upp utveckling, genomförda åtgärder och prioriteringar för framtiden inom målområdet och belyser tre delområden: oskyddat sex, tidigt omhändertagande i samband med abort och sexuellt våld och tvång.

Rapporten konstaterar att många bra initiativ har tagits inom målområdet den senaste femårsperioden. Utvecklingen visar dock på en stigande trend av anmälda sexualbrott, klamydiatalen har minskat de senaste åren men är fortfarande högre än 2006, aborterna har minskat bland tonåringar men ökat i andra åldersgrupper. Kunskapen är begränsad vad gäller mäns roller, ansvar och behov i preventionsarbetet med oönskade graviditeter. Det finns ett behov av enhetliga styrdokument för hur man ska förebygga oönskade graviditeter och framför allt för hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att förebygga upprepade aborter.

– Det finns förebyggande metoder med vetenskapligt stöd området, men arbetet är inte tillräckligt brett eller systematiskt för att få önskat genomslag. Bristen på nationell samordning av hela området för sexualitet och reproduktiv hälsa, vilket avspeglar sig på regional och lokal nivå i hälso- och sjukvårdens, skolans, socialtjänstens och kriminalvårdens arbete. Därför finns möjligheter att ytterligare förbättra det förebyggande arbetet och befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa, särskilt bland utsatta grupper, säger utredaren Marlene Makenzius, som tagit fram rapporten.

Statens folkhälsoinstitut föreslår att ett antal åtgärder prioriteras för det fortsatta förebyggande arbetet. Åtgärderna betonar vikten av att nå särskilda målgrupper som personer med funktionsnedsättning, personer med hbt-identitet, nyanlända svenskar och socioekonomiskt utsatta personer. 

  • Upprätta en nationell strategi för hela området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).                 
  • Genomför en befolkningsstudie för att identifiera hälsofrämjande och förebyggande indikatorer samt följa utvecklingen av SRHR-relaterad hälsa i olika grupper.
  • Utvärdera införandet av kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen.
  • Kvalitetsutveckla ungdomsmottagningarnas och elevhälsans förebyggande verksamheter.

Detta är några av förslagen som presenteras, ytterligare förslag finns i kunskapsunderlaget som vänder sig till politiker, sakkunniga, praktiker och utbildningssektorn inom området sexuell och reproduktiv hälsa.

För mer information: Hela rapporten "Sexuell och reproduktiv hälsa - kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010" finns tillgänglig på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Marlene Makenzius, utredare, 063-19 97 30, e-post: marlene.makenzius@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se