Utbildningsdepartementet

Möjligt att läsa sfi på folkhögskola

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:49 CET

Folkhögskolor ska kunna anordna svenskundervisning för invandrare (sfi), för att skapa fler utbildningsvägar, enligt ett regeringsförslag.
För att göra villkoren för vuxenutbildning mer lika, oavsett vem som anordnar utbildningen, föreslår regeringen också att det ska införas en möjlighet för enskilda utbildningsanordnare att under vissa villkor få utfärda betyg när vuxenutbildning läggs ut på entreprenad.


I dag kan en enskild utbildningsanordnare få s.k. betygsrätt av staten, dvs. tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt de regler som gäller för till exempel kommunal vuxenutbildning.

I propositionen Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola, m.m. (prop. 2009/10:68), som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen, föreslås att en folkhögskola ska kunna vara huvudman för utbildning som motsvarar sfi. En folkhögskola som har fått betygsrätt kan välja att ta emot en sökande som har rätt att delta i kommunens sfi. Folkhögskolan ska då få ersättning från kommunen motsvarande de resurser som kommunen ger till sin egen sfi. På så sätt ökar valfriheten för nyanlända invandrare och sfi kan erbjudas i fler pedagogiska former.

Ett annat förslag i propositionen är att myndighetsutövning som hör till rektors uppgifter ska kunna överlämnas till en anordnare av komvux, särvux eller sfi när utbildningen bedrivs på entreprenad. En förutsättning bör vara att anordnaren har fått betygsrätt. Det betyder att utbildningsanordnarens rektor bör kunna utfärda betygshandlingar i form av till exempel ett samlat betygsdokument och får större befogenheter i disciplinära frågor. På så sätt minskar de formella hindren för enskilda utbildningsanordnare och processen kring utbildningen effektiviseras.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2010.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55