Socialdepartementet

Möjligt begränsa mobil och Internet inom psykiatrisk tvångsvård

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:23 CET


- De obegränsade kommunikationsmöjligheterna har i vissa fall medfört allvarliga problem. Därför vill jag nu införa en laglig möjlighet att förhindra användningen av t.ex. mobiler och Internet inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Vården måste ha möjlighet att bryta ett direkt destruktivt beteende hos patienten men även förhindra att någon annan lider skada eller utsätts för hot.

- Det har varit oerhört viktigt att i arbetet med dessa förslag betona patientens rättigheter, och avvägningen mellan behov och integritet i besluten om inskränkningar av patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, säger Elina Linna, ledamot i socialutskottet för Vänsterpartiet.

- Patienter inom den psykiatriska tvångsvården är en redan utsatt grupp. Därför anser vi det också som angeläget att Socialstyrelsen får i uppdrag att utvärdera användningen och konsekvenserna av förslaget också ur ett patientperspektiv.
- När det gäller vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall chefsöverläkaren kunna besluta: att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, och att övervaka försändelser från en patient.
- Beslut får fattas om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten, eller för att undvika att annan lider skada.
- Chefsöverläkarens beslut skall gälla under två månader. Frågan om inskränkningens eller övervakningens upphörande skall övervägas fortlöpande.
- Patienten skall ha rätt att överklaga chefsöverläkarens beslut till länsrätt.

Bakgrund
Mot bakgrund av vad som, bl.a. genom Socialstyrelsens och Justitieombudsmannens tillsyn, har framkommit om de problem som obegränsade kommunikationsmöjligheter i vissa fall har or­sakat tvångsvårdade patienter och deras omgivning är det enligt regeringens bedömning nödvändigt att det ges möjlighet att under vissa förhållanden begränsa patienternas möjligheter att kommunicera eller att inhämta eller ge ut information.
Det är regeringens uppfattning att patientens integritet och rättigheter när det gäller möjligheterna att kommunicera eller att inhämta eller ge ut information i vissa fall måste stå tillbaka, när detta inverkar menligt på vården eller innebär att någon annan lider skada. En reglering som tillåter begränsningar i patientens möjligheter att kommunicera måste dock vara omgärdad av rättssäkerhetsgarantier för att minimera risken för missbruk. Begränsningarna måste vidare stå i proportion till dess syfte.


Skäl för beslut
När det gäller inskränkningar eller övervakning av hänsyn till patientens vård och rehabilitering torde det i normalfallet handla om att bryta ett destruktivt beteende hos patienten som är en direkt eller indirekt följd av hans eller hennes sjukdoms­tillstånd.
Beslut skall även kunna fattas för att undvika att annan lider skada. Härmed bör främst förstås det psykiska lidande som hot eller trakasserier kan åsamka framförallt närstående till patienten men också andra personer.
Ett beslut om inskränkning eller övervakning förutsätter att det finns konkreta omständig­heter som visar att patienten har missbrukat sin rätt till användning av kommunikation och att denna användning är till men för vården, rehabiliteringen eller är till skada för annan.


Patientens rättssäkerhet
En tvångsvårdad patient har alltid rätt att fritt meddela sig skriftligen med advokat eller offentligt biträde etc. Patienten skall ha rätt att överklaga chefsöverläkarens beslut.

Vårdgivaren skall vara skyldig att omedelbart underrätta Socialstyrelsen om beslut. Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera användningen och konsekvenserna av de föreslagna tvångsåtgärderna.Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare hos Ylva Johansson
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se