Social Initiative

Möjligt minska mödradödligheten i fattiga länder med enkla medel

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 14:56 CET

Mödradödligheten i världen har minskat sedan början av 1990-talet men är fortfarande större än i FN:s tidigare millenniemål. Ungefär 300.000 kvinnor dör varje år i barnsäng eller under graviditeten – det stora flertalet i fattiga länder. De flesta dör dessutom av orsaker som skulle gå att förhindra med relativt enkla medel.

Med stöd från Social Initiative och Familjen Einhorns stiftelse har professor Peter Waiswa med enkla metoder lyckats halvera mödradödligheten på sex sjukhus i östra Uganda.

Professor Peter Waiswa är på besök i Stockholm för att träffa finansiärerna till sitt projekt i Uganda och sina forskarkollegor på Karolinska Institutet. Under sitt besök i Stockholm berättar professor Peter Waiswa hur de har lyckats halvera andelen kvinnor som dör i samband med förlossning på sex sjukhus i Östra Uganda, framförallt genom utbildning och ett lyckat mentorprogram. Mentorerna - som är duktig och erfaren vårdpersonal från andra sjukhus - delar i projektet med sig av erfarenheter och enkla metoder för att få ner mödradödligheten och även minska dödligheten bland nyfödda. Det handlar t ex om att införa rutiner för att använda partogram (som håller koll på modern och det ofödda barnet), införa så kallade ”death audits” (dvs statistik och analys av orsakerna till dödsfallen), att personalen och sjukhusledningen inför rutiner för att samla in och analysera data kring behandlingar av sjuka nyfödda, antal utförda kejsarsnitt etc. Men det handlar också om att skapa enskilda rum för för tidigt födda där de nyfödda och mödrarna tas om hand och inte utsätts för smittor i samma utsträckning, att utbilda mödrarna i så kallad Kängurumetod (Kangaroo Mother Care) där de för tidigt födda håller värmen nära modern istället för i en inkubator, och att utbilda barnmorskorna i ”the golden minute”, dvs hur de ska stimulera det nyfödda barnet att andas under sin första levnadsminut.

”Det handlar inte nödvändigtvis om att införa dyra eller komplicerade maskiner, utan om att sprida kunskap om enkla insatser som räddar liv och få till stånd rutiner på sjukhusen” säger Professor Peter Waiswa.

Utmaningar kvarstår så som personalbrist, mediciner, avsaknad av blodbank och fungerande ambulans och utmaningar med vårdcentraler som skickar patienter vidare till sjukhusen i onödan, med höga risker för mödrarna och det ofödda barnet. Därför fokuserar nu teamet tillsammans med Social Initiative och Familjen Einhorns stiftelse på att sprida kunskap till vårdpersonalen på vårdcentraler i regionen och skapa ett telefonnätverk mellan sjukhusen och vårdcentralerna, där vårdpersonal ska kunna ringa och fråga om råd innan de skickar patienterna vidare, och på så vis ge bättre vård redan på vårdcentralen.

”Om vi kan stärka upp kunskap och rutiner längre ner i vårdkedjan och samtidigt sprida lärdomarna från de sex sjukhusen i Östra Uganda till andra sjukhus har vi en chans att med enkla medel få ner mödradödligheten i fattiga länder”, säger Professor Peter Waiswa.

För frågor kontakta Caroline Cederlöf (0700-910016) caroline@socialinitiative.se på Social Initiative[1]

[1]Vi påSocial Initiative brinner för att skapa positiv förändring i samhället. Det gör vi tillsammans med företag och privatpersoner, genom att identifiera bra, lokala samarbetsprojekt att stödja och skala upp. Se vidare www.socialinitiative.se