Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation lanserar rapport om SROI

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:53 CEST

Mötesplats Social Innovation lanserar idag en helt ny rapport om SROI, en metod för resultatmätning av bland annat social innovation och samhällsentreprenörskap.

Syftet med denna forskningsrapport är att identifiera relevanta forskningsperspektiv på SROI metoden som har blivit ett av de mest välkända instrumenten för att mäta resultat av samhällsnytta hos såväl sociala företag och organisationer som sociala innovationsprojekt. Syftet är även att bidra till den akademiska diskussionen om denna metod specifikt och om mätmodeller av sociala effekter i allmänhet.

–  Intresset för social innovation och samhällsentreprenörskap finns numera på många nivåer i samhället. Initiativ tas fram inom EU, på nationell nivå i många länder samt regionala och lokala satsningar. Dock upplever många aktörer att mer kan göras för att främja området, samtidigt uttrycks oro över att investerare och beslutsfattare inte förstår den verkliga potentialen med social innovation och samhällsentreprenörskap, säger Fredrik Björk, forskningskoordinator vid Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola.

Rapporten är en del i det arbete som MSI gör inom ramen för fokusområdena sociala investeringar och effekt- och resultatmätning.  

– Social Return on Investment (SROI), utvecklat av New Economics Foundation med flera, är den mätmetod för sociala effekter som är mest i ropet just nu som innefattar sociala och miljömässiga fördelar utöver traditionella mått på ekonomiskt värde, säger Björk.

I rapporten diskuteras för- och nackdelar med metoden SROI som bland annat kritiseras för att vara alltför komplicerad att använda för små organisationer med bristande resurser samt att det är bristande jämförbarhet mellan olika utvärderade projekt och organisationer.

Författare Jayne Jönsson har skrivit rapporten på uppdrag av och i samarbete med Mötesplats Social Innovation. Jönsson har en MSc i Företagsekonomi med inriktning Internationell Marknadsföring och Varumärkeshantering vid Lund University samt MA major i Ledarskap och Organisation vid Malmö högskola. Jönsson är även samhällsentreprenör och arbetar med design och produktion (Maddiekay) av handgjorda väskor och accessoarer i samarbete med SMF i Filippinerna. Hon är även engagerad i att starta ett samhällsföretag (Capture) i Skåne, Sverige, som främjar lokal produktion och design med särskild fokus på integration genom att skapa jobbtillfällen.

_____________________________________________________________________________________

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsplattform inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. MSI utvecklar, koordinerar och sprider kunskap inom området och samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor som på olika sätt är intresserade av att aktivt främja social innovation och samhällsentreprenörskap.


MSI bygger på praktisk erfarenhet såväl som från forskning och nätverk. Vi samlar och sprider metoder och best-practise inom området i samverkan med vårt internationella nätverk och vårt forskarnätverk. Vi speglar utåt vad som händer inom området social innovation i Sverige samt delar internationell kunskap nationellt. Vi arbetar tvärsektoriellt med flera olika samverkanspartners och ger råd och rekommendationer kring beslut och åtgärder som främjar utvecklingen av social innovation från lokal till global nivå.

Mötesplats Social Innovation driver en digital nyhetsportal som består av webbplats, facebook och twitter. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning inom området och få information om event, forskning, nyheter, publikationer och ”goda exempel” från Sverige och globalt.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Region Skåne, med stöd av Regeringen. Utöver dessa finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter bl.a. PwC, Reach for Change, IKEA Next Generation, Ashoka Skandinavien och Volvo Lastvagnar.