Socialdemokraterna

Mona Sahlin i Malmö: ”Krafttag krävs mot illegala vapen.

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:10 CEST

Mona Sahlin besökte torsdagen den 28 oktober Malmö där hon tillsammans med kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh presenterade ett program för att minska antalet illegala vapen.

- Situationen i Malmö är mycket allvarlig. Ingen som bor i Sverige ska behöva uppleva fruktan för sitt eget liv i sin egen bostad eller på väg till jobbet och skolan. Människor i Malmö lever i dag med en stor rädsla och samhället måste ställa upp för dem. Polisen måste få de verktyg som krävs för att kunna sätta stopp för den som utför dessa vansinnesdåd, sade Mona Sahlin som bland annat besökte närpolisen Malmö Söder.

- Tillgången till illegala vapen är ett stort samhällsproblem. Därför lägger vi socialdemokrater i dag fram ett omfattande program för att bekämpa tillgången till illegala vapen. Bland annat föreslår vi att straffen för grovt vapenbrott skärps och att Polisen ges möjlighet att använda hemlig telefonavlyssning för att bekämpa den illegala vapen¬hanteringen, sade Mona Sahlin.

- Tillgången till illegala vapen är stor i Malmö. Ska vi lyckas vända utvecklingen måste vi minska inflödet – därför föreslår vi att tullen får ett särskilt uppdrag att söka efter illegala vapen, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö.

Socialdemokraternas förslag för att komma till rätta med illegala vapen

• Effektivisera polisens arbete mot den grova brottsligheten. Slå ihop de enheter inom rättsväsendet som arbetar mot dessa brott, Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten, till en nationell spetsorganisation med namnet Polisens riksorganisation mot ekonomisk och organiserad brottslighet (REKO).

Det skulle innebära en tydligare och rakare ledningsfunktion inom Polisen. Revirtänkandet minskar och informationsutbytet fungerar bättre. Genom att samla resurserna kan insatserna mot den grova brottsligheten stärkas.

• Skärp minimistraffet för grovt vapenbrott från sex månader till ett år och gör det möjligt att använda telefonavlyssning. Till exempel bör bärande av ett skarpladdat vapen på allmän plats alltid betraktas som ett grovt vapenbrott.

Det är inte rimligt att ha en så låg straffsats för grovt vapenbrott som idag när vi ser hur vapen används hos organiserade kriminella grupperingar. Att gå omkring med skarpladdade vapen innebär även att man är beredd att använda vapnet och då ofta till betydligt grövre brott. Polisen behöver rätt verktyg för att kunna komma åt den grova organiserade brottsligheten.

• Inför straffansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förvarar skjutvapen åt annan olovligen.

Som det är idag är det möjligt för en grovt kriminell person att säga att han eller hon endast förvarar vapnet åt någon annan under förutsättning att vapeninnehavaren bekräftar detta. Det finns en stor risk att detta utvecklas till att så kallade ”målvakter” används i kriminella sammanhang för att ha hand om vapen. Det är viktigt att täppa till denna lucka i lagstiftningen.

• Inför straffansvar för förberedelse till vapenbrott för att komma åt olovlig vapentillverkning.

Vapentillverkning förekommer i organiserad form i Sverige. Det är viktigt att komma åt denna verksamhet. Det skulle kunna ske om ett förberedelsebrott infördes till vapenlagen.

• Inför vapenamnesti snarast.

Det behövs en vapenamnesti snarast för att få bort så stora delar som möjligt av antalet illegala vapen från marknaden. Ju fler vapen det finns i ett samhälle desto större risk föreligger det för att vapen används till brottsliga ändamål.

• Stärk tullens och kustbevakningens arbete mot smuggling av illegala vapen. Ge tullen ett regeringsuppdrag att också söka efter illegala vapen och att samverka med polisen och Kustbevakningen för att spåra vapen.

Tullen har i dag inte som ett av sina målområden att söka efter illegala vapen, vilket försvårar insatserna mot smuggling. Därför behöver de få ett tydligt uppdrag om detta. Tullen, polisen och Kustbevakningen behöver dessutom samverka bättre för att hitta de vägar som smugglade vapen når Sverige. Inte minst viktigt är att också samverka med berörda myndigheter i våra europeiska grannländer.


För mer information:
Stefan Engström hos Mona Sahlin 070-5519074
Katrin Stjernfeldt Jammeh 073-5799701
Anna Andersson pol sekr i Malmö, 070-8181352