Miljödepartementet

Mona Sahlin vill skärpa konkurrensen på elmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 13:05 CET

Regeringen beställde i oktober två snabbutredningar från Energimarknadsinspektionen och Statens Energimyndighet om konkurrensen på den svenska och nordiska elmarknaden. Dessa rapporter har i dag överlämnats till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Syftet är att regeringen vill tillse att kunderna - både hushåll och företag - inte betalar omotiverat höga priser för sin elförbrukning. Sedan regeringen gav utredningsuppdraget har även EU-kommissionen nyligen i en rapport pekat på att konkurrensen på EU: s energimarknader fungerar alltför dåligt. Analysen visar att konkurrensen på den svenska och nordiska elmarknaden i ett europeiskt perspektiv är god, men att den kan och bör förbättras.

- Elpriserna är höga och kännbara för konsumenterna - och en förutsättning för rättvis prissättning är att konkurrensen fungerar, säger Mona Sahlin. Rapporterna jag fått idag visar att den ökade koncentrationen på den nordiska marknaden genom fusioner och uppköp nu har nått en sådan nivå att den inte längre är oproblematisk. Det är djupt oroande. Utredningarna framhåller också att betydande inkomstöverföringar från kunderna till kraftföretagen har skett genom de senaste årens kraftiga prishöjningar. Det är naturligtvis också något vi måste reagera mot, fortsätter Mona Sahlin.

- Regeringen kommer nu i detalj att analysera myndigheternas rapporter. Min bedömning är att det finns ett antal åtgärder som vi kommer att gå vidare med. Ett sådant förslag är ta initiativ till ett utökat gemensamt ansvar för tillsynen av den nordiska marknaden, även Nord Pool. Utredningarna diskuterar också hur etableringen av nya aktörer bör underlättas genom en snabbare, effektivare och tydlig tillståndsprocess. Det här är en viktig poäng - nya aktörer måste kunna komma in på marknaden, säger Mona Sahlin.

- I rapporterna påpekas att nya kontraktsformer kan behöva utvecklas som underlättar industrikunders möjlighet att reagera på kortsiktiga prisändringar. Frågan om industrikontraktens utformning är viktig. Myndigheter tar också upp att många privatkunder har tillsvidareavtal med dåliga villkor. Vi ska nu se över om avtalsformen tillsvidareavtal på sikt bör begränsas, säger Mona Sahlin.

Rapporterna föreslår fortsatt uppföljning och tillsyn. Myndigheterna poängterar att det är viktigt att aktörerna kan lita på att tillsynen över insiderinformationshantering, marknadsmanipulation och intressekonflikter fungerar. Båda rapporterna föreslår även ett utökat nationellt och nordiskt samarbete mellan myndigheter och aktörer för att ytterligare effektivisera arbetet med att övervaka och få en bättre fungerande tillsyn på elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen pekar på att trots att den nordiska elmarknaden i ett europeiskt perspektiv är väl utvecklad, har de senaste årens kraftiga prishöjningar inneburit att det skett betydande inkomstöverföringar från kunderna till kraftföretagen. Energimarknadsinspektionen anser att man bör välja sådana lösningarna som minskar denna omfördelning utan att råkraftmarknadens effektivitet försämras. Energimarknadsinspektion pekar på en tänkbar möjlighet för att minska förmögenhetsomfördelningen inom Sverige genom en sänkning av elanvändarnas elskatter och en höjd beskattning av befintlig kärnkraft och vattenkraft.
- Jag kommer nu att analysera detta förslag och samtliga åtgärder vidare, avslutar Mona Sahlin.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Catarina Eriksson
Kansliråd
08-405 20 06

Ulf Sävström
Kansliråd
08-405 22 09
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs mer om propositionen Leveranssäkra elnät (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/51345)
Faktablad: Nya regler om leveranssäkra elnät (http://www.regeringen.se/sb/d/508/a/57260)-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om rapporten på Energimyndighetens webbplats (http://www.stem.se)