Orsa kommun

Mora-Orsa-Älvdalen "boostar" boklånen!

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 07:30 CET

Från och med den sjunde april kommer det att finnas fler böcker att låna i Mora, Orsa och Älvdalen. Orsaken till det är ett bibliotekssamarbete som kallas Ovansiljans bibliotek. Tre kommunbibliotek slår ihop sina kataloger och erbjuder biblioteksbesökarna tillgång till det som finns där.

Mora, Orsa och Älvdalen har sedan tidigare en politiskt antagen viljeinriktning för ett utvecklat bibliotekssamarbete de tre kommunerna emellan. Syftet med samverkan är ekonomisk effektivitet, säkerställd kompetensförsörjning och kvalitetsförbättringar, för att i förlängningen kunna erbjuda medborgarna en bättre biblioteksservice.

Utifrån detta uppkom idén om ett gemensamt biblioteksdatasystem för de tre biblioteken, något som med framgång genomförts i flera andra kommunsamarbeten. Som det fungerat hittills har alla tre kommunerna samma biblioteksdatasystem och tre separata avtal med samma leverantör. Att istället gå samman i ett gemensamt datasystem innebär, dels att man får tillgång till samtliga tre bibliotekens böcker i en och samma katalog, dels att man kunde göra en gemensam upphandling och på så vis få en annan likvärdig leverantör till ett lägre pris. Det innebär också att det blir enklare, och billigare, att administrera systemet lokalt eftersom man kan samsas om denna hantering.

Det nya systemet innebär i första skedet en stor förändring för personalen på biblioteken men utbildning genomförs genom den nya leverantörens försorg så efter en viss inkörningsperiod kommer man att vara lika förtrogen med det nya systemet som med det gamla.

- Den största förändringen för låntagarna blir att man kan hitta alla tre bibliotekens bestånd i en och samma katalog när man söker på hemsidan. Det är därefter fritt fram att beställa hem, låna och lämna boken på vilket som helst av de tre biblioteken. Detta gäller dock inte filmer och CD-skivor. Transporter kommer att forsla böckerna mellan biblioteken så att man, i den händelse boken finns på annat bibliotek, kan hämta den inom ett par dagar, förklarar Moras bibliotekschef Sonja Viklund.

Ett gemensamt lånekort har också tagits fram gemensamt för de tre biblioteken. Detta innebär att, när det nya systemet som kommer att tas i drift den 7:e april införs, så måste man byta ut sitt gamla, lokala lånekort mot det nya gemensamma. Undantaget här är Orsa som inte inför det nya systemet förrän den 27:e april eftersom man också passar på att flytta biblioteket till Kulturhuset under samma period.

-Vi tror att detta kommer underlätta och förbättra servicen för våra låntagare på många sätt, säger Älvdalens 1:e bibliotekarie Karin Rytter. Att få tillgång till tre biblioteks bestånd istället för ett innebär naturligtvis en bättre service. Även att kunna låna och lämna var man vill underlättar. Vi vet att många redan idag lånar på flera av våra bibliotek och därför tvingas hantera både två och tre lånekort. Nu räcker det med ett.

-För Orsas del innebär både en flytt och ett nytt biblioteksdatasystem en stor förändring naturligtvis, men vi tror att låntagarna, och Kulturhusbesökarna, kommer att uppfatta förändringarna som positiva, hoppas Orsas kulturchef Peter Bernhorn. Vi tror att den förbättrade servicen kommer att inverka positivt på antalet lån i våra tre kommuner vilket naturligtvis är den viktigaste effekten av samarbetet kring det nya systemet.

Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det.  Orsa -helt enkelt!