Moretime Group

Moretime Professionals Service AB (publ) presenterar delårsrapport för kvartal 1, januari – mars 2014.

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 13:30 CEST

Moretime Professionals Service AB (publ) presenterar delårsrapport för kvartal 1, januari – mars 2014.

·  Nettoomsättningen ökade med 14% till 5 726 tkr (5 037 tkr)

·  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 559 tkr (-455 tkr)

·  Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -7 654 tkr (-1 165 tkr).

·  Resultatet efter skatt uppgick till -7 949 tkr (-1 189 tkr)

·  Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (-0,19 kr).

·  Under kvartalet förvärvades 100% av aktierna i Peopletransition AB som en del i skapandet av tjänstekonceptet Moretime HR.

·  Under kvartalet har bolagets egna kapital ökat med 16 187 tkr genom nyemission, varav 10 801 tkr (efter avdrag för emissionskostnader på 711 tkr) avser den spridningsemission som genomfördes i samband med Bolagets listning på Aktietorget och 5 386 tkr avser riktade emissioner i samband med bolagsförvärv. Spridningsemissionen tecknade till ca 77% av maximalt belopp.

Händelser efter periodens utgång

Per den 1 april förvärvades den tidigare franchisetagaren MTEB Sthlm City AB som därmed ingår i koncernen från och med kvartal 2.

VD kommentar

I skrivande stund är det endast dagar kvar innan handeln i Moretimes aktie på Aktietorget startar. Vi blir därmed den första svenska aktören inom affärsjuridik och revision att genomföra en IPO.

Arbetet med att förbereda Moretime för listningen liksom arbetet med kapitaliseringen i form av en konvertibelemission i januari och spridningsemissionen i mars har självklart tagit stora resurser i anspråk och delvis flyttat fokus från den operativa verksamheten. 

Under beaktande av detta projekt ligger dock såväl omsättning som resultat under första kvartalet i linje med vår plan och vi är nöjda med att kunna visa upp en tillväxt.

Aktivitetsnivån i organisationen har varit hög under hela kvartalet. Parallellt med arbetet med listningen och kapitaliseringen genomfördes bl a ett omfattande utvecklingsarbete av Moretimes digitala erbjudande och i mars släpptes en första betaversion av den ”digitala arbetsplatsen”. Ambitionen är att förena systemstöd med digital åtkomst till extern kompetens och på så sätt bli navet i ett mindre och medelstort bolags verksamhet. 

Under första kvartalet kunde vi räkna in flera prestigefyllda affärer inom det nya tjänstekonceptet Moretime HR som därmed fick en flygande start. 

Första kvartalet innebar även integration och utveckling av Lawlines digitala juridikerbjudande. Efter ett par månaders arbete kunde i början av mars de första betaltjänsterna lanseras och bl a genom anpassningar av hemsidan i februari kunde vi med drygt 200 000 besökare i mars sätta nytt besöksrekord för en enskild månad.

Moretime Legal uppvisade en stark tillväxt under kvartalet och kunde glädja sig åt att bli utvald av Bolagsjuristernas förening som en av sina utbildningspartner.

Under kvartalet formerade vi även fyra tydliga affärsområden med varsin affärs-områdesansvarig. I och med denna kvartalsrapport kommer vi att redovisa koncernens verksamhet per affärsområde vilket vi tror ökar transparensen och gör vår verksamhet lättare att analysera.

Under återstoden av 2014 kommer vi att fokusera på att öka effektiviteten i alla delar av vår verksamhet med målsättningen att nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) redan under det fjärde kvartalet i år. Detta är tidigare än vad vi kommunicerat i samband med listningen (”någon gång under 2015”) och är en effekt av att vi anpassat vår tillväxtplan till emissionsutfallet som blev något lägre än vad vi hade hoppats på. Ett större fokus på att nå ett positivt rörelseresultat kommer på kort sikt sannolikt att innebära en långsammare omsättningstillväxt och utvecklingen av det digitala erbjudandet kommer att ske i ett något lägre tempo än vad som annars vore fallet.

Spridningsemissionen tillförde Bolaget drygt 180 nya aktieägare.  Det är med stor glädje och en rejäl portion ödmjukhet som jag ser fram emot att få förvalta det förtroende vi fått från alla nya aktieägare och marknaden.

Stockholm den 12 maj 2014

Carl-Fredrik Morander

Verkställande direktör

Hela rapporten

Läs hela rapporten på  https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69568 

Kommande rapporter

Delårsrapport för andra kvartalet lämnas 19 augusti 2014.

Fakta om företaget

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: http://www.moretime.se/


Fakta om företaget

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.