Moretime Group

Moretimes styrelse kommer att kommunicera kring kapitalisering och finansiella mål den 16 september 2014

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:10 CEST

Moretime Professionel Services AB (publ) har i ett pressmeddelande daterat 2014-09-05 meddelat sitt deltagande i det finansevent som anordnas i Stockholm den 16 september 2014. Vid detta tillfälle kommer senaste delårsrapporten att kommenteras. Denna informationsgivning kommer även att omfatta hur styrelsen ser på bolagets kapitalisering, resultatutveckling samt de mål för 2016 som kommunicerades i bolagets emissionsmemorandum i februari 2014.

Vad gäller kapitaliseringen så finns det ett behov av ytterligare kapital för att finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde. Styrelsen har gjort bedömningen att det emissionsutrymme som kommunicerats i bolagets emissionsmemorandum är tillräckligt. En precisering av detta är att styrelsen kommer att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en företrädesemission i storleksordningen 7 miljoner kronor. Givet den aktuella aktiekursen kommer detta innebära att fler aktier emitteras än vad som tidigare planerats.

Vad gäller resultatutvecklingen kvarstår målsättningen att nå ett positivt EBITDA resultat i fjärde kvartalet.

Under första halvåret uppgick omsättningstillväxten till 38% efter ett starkt andra kvartal med en tillväxt på 60%. Under innevarande kvartal har tillväxten fortsatt med en tillväxt på 80% i juli och augusti. Målsättningen för hela 2014 är att nå en omsättning på minst 30 mkr.

Målsättningen är att fortsätta växa i samma takt under de kommande åren.


Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.