FAO

Mot en hållbar boskapssektor

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:45 CET

Omkring en miljard fattiga människor är beroende av boskapssektorn

FAO-rapport analyserar de snabba förändringarna inom den globala boskapsproduktionen

Omedelbara investeringar, omfattande jordbruksforskning och stärkt samhällstyrning krävs för att världens boskapssektor ska kunna möta den ökande efterfrågan på animalieprodukter och samtidigt bidra till fattigdomsbekämpning, livsmedelsförsörjning, hållbar miljö och förbättrad hälsa, säger FAO i sin nya jordbruksrapport, State of Food and Agriculture (SOFA), som offentliggörs idag.

I rapporten betonas att omkring en miljard fattiga människor är beroende av boskap för sin försörjning. Boskapen ger inkomster, viktig föda, bränsle, dragkraft, byggmateriel och växtnäring vilket bidrar till en tryggad tillgång till mat. För många småbrukare är boskapen också ett viktigt skyddsnät under svåra förhållanden. 

Men FAO understryker behovet av omfattande investeringar och starkare institutioner på global, regional, nationell och lokal nivå, för att säkerställa att den växande boskapssektorn kan bidra till försörjning, möta konsumenternas ökande efterfrågan och minska miljö- och hälsoproblemen.

”Den snabba förändringen av boskapssektorn har skett i ett institutionellt tomrum, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf i förordet till rapporten. ”Frågan om samhällsstyrning är central och det är viktigt att identifiera och definiera en lämplig roll för regleringen. Stärkt samhällsstyrning är en av hörnstenarna för den framtida utvecklingen av boskapssektorn”. Insatser behövs för att säkerställa att den snabbt växande sektorn bidrar till en tryggad tillgång till mat och fattigdomsbekämpning, så att boskapssektorn i framtiden tar ett större ansvar, tillägger Diouf.

Drivkrafter

FAO-rapporten framhåller att boskapssektorn idag är det som växer snabbast inom den globala jordbruksekonomin. Boskap står för 40 procent av det totala värdet från jordbruksproduktionen och skapar försörjning och tryggar tillgången till mat för omkring en miljard människor. På global nivå bidrar boskapssektorn med 15 procent av det totala kaloriintaget och 25 procent av proteinintaget. Animalieprodukter ger viktiga näringsämnen som är relativt svårtillgängliga från vegetabiliska livsmedel.

Stigande inkomster, befolkningstillväxt och urbanisering är faktorer som driver på efterfrågan på kött i utvecklingsländer. För att kunna möta den ökande efterfrågan uppskattar FAO att den årliga köttproduktionen kommer att stiga från 228 miljoner ton till 463 miljoner ton fram till 2050. Antalet nötboskap förväntas öka från 1,5 miljarder till 2,6 miljarder och antalet getter och får från 1,7 miljarder till 2,7 miljarder djur.

Försörjning

Den ökande efterfrågan på animalieprodukter innebär att boskapssektorn har en betydande möjlighet att bidra till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Men samtidigt står många småbrukare inför flera utmaningar då de är tvungna att konkurrera med storskaliga och industrialiserade producenter. Rapporten varnar att ”en växande klyfta håller på att uppstå mellan dem som kan dra nytta av större efterfrågan på animalieprodukter och mellan dem som inte kan dra nytta av förändringen.”

FAO rekommenderar att man stödjer småbrukare så att de kan utnyttja de möjligheter som en expanderande boskapssektor medför och att de samtidigt kan hantera riskerna som uppstår vid en ökad konkurrens. Mer omfattande strategier för landsbygdsutveckling kan skapa arbetstillfällen utanför gården och därmed hjälpa dem som inte kan anpassa sig till eller konkurrera i den snabbt förändrande sektorn. ”Beslutsfattare bör även vara medvetna om och säkra det skyddsnät som boskapssektorn utgör för de fattigaste.”

Miljö

Enligt rapporten finns det behov av att skapa en förbättrad naturresurshållning och att minska boskapssektorns miljöpåverkan. Målet är en försäkran om att den fortgående tillväxten i animalieproduktion inte belastar ekosystem, biologisk mångfald, land- och vattenresurser och att den heller inte bidrar ytterligare till den globala uppvärmningen. Vissa länder har lyckats minska utsläpp och avskogning som orsakats av boskapsuppfödningen, men det krävs fortfarande att flera länder inför lämpliga riktlinjer och effektiv övervakning. För att uppmuntra producenterna till hållbar boskapsuppfödning kan man införa marknadsbaserade styrmedel, så som skatter och avgifter på naturresursanvändning eller betalningar för ekosystemtjänster.

Boskap kan spela en viktig roll i både anpassningen till klimatförändringen men även i att minska dess negativa effekter på människors välfärd, säger FAO. För att boskapssektorns positiva effekter ska kunna stärkas måste ny teknik utvecklas för att kunna övervaka, rapportera och verifiera de utsläpp som sektorn orsakar.

Hälsa

Enligt FAO medför djursjukdomar stora risker som måste åtgärdas. Då nya sjukdomar ständigt utvecklas krävs investeringar både i nationell djurhälsa och i livsmedelssäkerhet. Åtgärderna är viktiga för att risken att djursjukdomar kan spridas till människor minskar, därför behöver även fattiga boskapsuppfödare involveras i allt högre grad.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Animalieproduktion och hälsa vid FAO

FAO:s initiativ för boskapsuppfödning i fattiga länder

Se på:

Bildspel: Mot en hållbar boskapssektor

Presskonferens om SOFA 2009