Sandvikens kommun

Mot vidgade vyer

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:56 CET

"Mot vidgade vyer" är namnet på slutrapporten av den externa utvärderingen av Sandvikens kommuns projekt Kunskapsstöd i undervisningen, KiU 2.0. Rapporten presenterades på torsdagseftermiddagen av Mikael Alexandersson, professor i pedagogik.
Politiker, skolledare, tjänstemän från Kunskapskontoret, fackliga representanter samt media var inbjudna att lyssna på Mikael Alexanderssons slutrapport av utvärderingen ELISA.

ELISA är en akronym och betyder "Elevers Lärande i Sandviken" och är en utvärdering som under tre års tid har studerat utvecklingen av IT och dess koppling till lärande i Sandvikens kommun.

De som arbetat med utvärderingen i forskargruppen från Luleå tekniska universitet är, förutom Mikael Alexandersson, Anders Söderlund, Elisabeth Lundmark samt doktorand Maria Hurtig.

Mikael inledde med en mustig göteborgshistoria och påminde sedan om den vision som skolledarna i Sandvikens kommun formulerat och som antogs av Sandvikens kommunstyrelse 2001:

"I Sandvikens skolor har barn, ungdomar och vuxna lust att lära, självförtroende och mod att skapa och möta förändringar. I det livsvida lärandet använder alla IT".

I förordet till slutrapporten förklaras rapportens titel Mot vidgade vyer. Mikael Alexandersson skriver:

"Vidgade vyer pekar framåt för kommunens barn och ungdomar. Vidgade vyer fordras för att åstadkomma såväl pedagogisk och metodisk utveckling som kunskapsutveckling bland lärare och elever i att använda informationstekniken för lärande."

Vidare:
"Världen kan vidgas genom den information som erbjuds via den digitala världen samt det sociala samspel som skapas när elever arbetar tillsamman vid datorn, vilket också öppnar en ökad förståelse eleverna emellan. Samtidigt är det inte självklart att vidgade vyer medför fördjupade kunskaper. Det finns alltid en risk för att kunskapslandskapet blir platt och mindre meningsfullt att utforska."

Mikael pekade med andra ord både på utvecklade och mindre utvecklade områden i användandet av informationstekniken i skolorna. Detta blir tydligt i de tre utvärderingsområden som ELISA har tittat på;

* Elevers lärande
* Personalens kompetens och den lokala skolans utveckling
* Kommunnivån.

Ett antal frågor skickades sedan med till kommunens olika aktörer om hur man kan vidmakthålla och utveckla förutsättningar för fortsatt framgångsrik IT-utveckling. KiU 3.0 nämndes vid flera tillfällen!?

Fyra års arbete tillsammans med Mikael Alexandersson och hans stab i Luleå, Maria Hurtig, Anders Söderlund och Elisabeth Lundmark var till ända. Skolchef Barbro Berglind tackade och påminde åhörarna om att vilken toppkraft kommunen har haft som ansvarig för denna utvärdering.