Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Öka socialtjänstens ansvar för brottsoffer!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 15:45 CEST

De senaste årens ökade uppmärksamhet kring brottsoffren får inte bli tom retorik. Det behövs en nationell översyn av socialtjänstens ansvar för brottsoffren, skriver Rolf Olsson och sju andra riksdagsledamöter för vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden.

Vissa grupper löper större risker än andra att utsättas för brott. Ensamstående mödrar, ungdomar och utrikes födda är klart mer utsatta än andra. Barn hör till de mest sårbara brottsoffren. Barn utsätts för fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp och vanvård. Barn som bevittnat våld, t ex mot sin mamma, kan visa tecken på posttraumatisk stress. Det ställer stora krav på samhällets företrädare: polis, sjukvård, skola och socialtjänst som kommer i kontakt med dessa barn.

Riktlinjer för myndigheters samverkan bör utarbetas, så att barn över hela landet får samordnat stöd. Skolan är Sveriges största arbetsplats. Handlingsplaner mot mobbning och trakasserier bör tas fram och elevskyddsombuden bör få större befogenheter.

Kvinnor utsätts ofta i hemmet för fysiskt eller sexuellt våld av
systematisk karaktär. Det initiala bemötandet från samhällets aktörer är här mycket viktigt. De måste få bättre kunskap om grunderna för våldet och om hur mottagandet ska ske.

Att öka rättsväsendets kunskap om rasistiska brott (brott p g a ras, hudfärg, etnicitet eller nationellt ursprung) är viktigt. Antalet sådana brott ökar, medan antalet gärningsmän som döms inte ökar i samma omfattning.

När det gäller brott mot homosexuella är mörkertalet stort. Offer avstår från att anmäla bl a av rädsla för att behöva berätta om sin homosexualitet. Större förståelse, respekt och kunskapshöjning måste genomsyra hela rättsväsendet.

Äldre och funktionshindrade är sårbara brottsoffer. De utsätts ofta för brott i hemmet eller på en vårdinrättning, ibland av personer som svarar för deras vård. Här måste t ex distriktssköterskor och läkare ha redskap för att hjälpa.

Ansvaret för brottsoffer är delat mellan många parter, t ex polis, domstolar, sjukvård, skola. Brottsofferjourer och kvinnojourer gör stora frivilliga insatser.

Det primära ansvaret vilar dock på socialtjänsten. Det finns tyvärr exempel på att man inte alls lever upp till intentionerna i lagen. Det behövs en nationell översyn av socialtjänstens ansvar för brottsoffren, skriver Rolf Olsson, Rossana Dinamarca, Mats Einarsson, Siv Holma, Peter Pedersen, Per Rosengren, Tasso Stafilidis och Alice Åström.

Mer information: Rolf Olsson, tel. 070-343 96 82