Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Skolan ska vara icke-konfessionell

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 17:06 CEST

För att kunna utveckla demokratin och motverka intolerans och fördomar är det viktigt att skapa mötesplatser för människor med olika social och etnisk bakgrund. Skolan ska vara en sådan mötesplats. Därför innebär t.ex. skolor på religiös eller etnisk grund en form av uppdelning som är negativ, skriver Lennart Gustavsson (v) och tre partikamrater i en riksdagsmotion.

En icke-konfessionell skola
I läroplanerna både för grund- och gymnasieskola sägs att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Vänsterpartiet menar att detta är en mycket viktig princip särskilt i ett mångkulturellt samhälle. Det är grundläggande i en demokrati att undervisningen inte tar ställning för en viss trosuppfattning, utan i stället uppmuntrar till eget kritiskt sökande efter kunskap och skapandet av en egen världsbild. Uppfyller de fristående skolor som drivs på konfessionell grund detta grundläggande krav?

Det är svårt att se varför offentliga medel ska användas till
verksamheter som på avgörande punkter gör avsteg från gällande läroplaner. Motivet till att tillåta offentlig finansiering av konfessionella skolor anges ofta vara att Sverige genom att underteckna olika internationella konventioner, som Barnkonventionen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, är förbundna att offentligt finansiera dessa. Vi ställer oss frågande till detta och föreslår att regeringen snarast gör en översyn.

Dagens läroplaner för grund- och gymnasieskolan innehåller skrivningar om "kristen tradition och västerländsk humanism" vilket utgör tydligt avsteg från den övriga andan i läroplanernas värdegrund. De övriga värden som hävdas kan alla demokrater oavsett politisk, kulturell och religiös hemvist lätt stödja. De är konkreta och lätta för lärare och elever att diskutera i anslutning till vardagliga situationer och aktuella samhällsdebatter.

Den nuvarande lydelsen "I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande" bör därför ändras till ”Detta sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” och även förskolans läroplan bör omfatta detta, skriver Lennart Gustavsson, Britt-Marie Danestig, Camilla Sköld Jansson och Anders Wiklund.

Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se