Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Starta imamutbildning vid svenska högskolor!

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 18:16 CEST

Med 250 000 - 350 000 muslimer i Sverige är islam landets näst största religion. Den är också den snabbast växande. På flera håll har moskéer uppförts.

- Ett hinder för att utveckla de muslimska ”församlingarna” är bristen på imamer, vilka är böneledare men också har viktiga rådgivande uppgifter i t ex sociala och rättsliga frågor. Samfunden saknar ekonomisk och organisatorisk kapacitet att själva bygga upp en utbildning, och därför bör behovet tillgodoses inom den svenska högskolan, skriver Britt-Marie Danestig och tre andra riksdagsledamöter för vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden.

Islamologin blev universitetsämne 1983 genom inrättandet av en professur vid Lunds universitet. Grundkurser i islamologi ges idag vid flera universitet och högskolor. Allt fler studenter med muslimsk bakgrund eller muslimsk tro söker sig till islamologin. Svenska Islamiska Akademien har nyligen inlett ett samarbete med Ersta Sköndal högskola om kurser i teologi med inriktning på islam, med uttalad ambition att med tiden starta en reguljär imamutbildning. Ett stort intresse märks också inom folkbildningen. År 2001 bildades Ibn Rushd (Islamiska studieförbundet i Sverige) med syftet att bygga upp en studieverksamhet. År 2002 ingick Ibn Rushd och Sensus studieförbund ett samarbetsavtal om att samordna studiearbetet bland Sveriges muslimer. Tanken är att erbjuda kurser och utbildningar i både religiösa och profana ämnen. Ett viktigt mål är att detta ska bidra till att islam blir en självklar del av svensk kultur och att landets muslimer ska integreras i det svenska samhället.

Utifrån de erfarenheter som redan finns vid högskolor och universitet skulle det religionsvetenskapliga programmet, som blivande präster läser vid, kunna utvecklas med en inriktning mot islam och utformas som en imamutbildning, eller kunna läsas som enstaka kurser. Det kunde locka nya grupper till högskolan, både troende och icke-troende med muslimsk bakgrund, och dessutom många icke-muslimer. Ubildningen skulle kunna öka kunskapen om och förståelsen för islam. Högskoleverket bör få i uppdrag att utreda behovet och utformningen av en imamutbildning, skriver Britt- Marie Danestig, Lennart Gustavsson, Camilla Sköld Jansson och Anders Wiklund

Mer information: Britt-Marie Danestig, tel 070-530 42 15

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se