Sveriges Makalösa Föräldrar

Motverka fattigdom och social utestängning!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 17:50 CEST

Socialstyrelsen kom nyligen ut med sin Sociala rapport 2010. I boken framkommer tydligt resultat att de som står utanför arbetsmarknaden påverkas negativt både ekonomiskt och socialt. Dessa människor har små ekonomiska resurser och står dessutom utanför socialförsäkringarna. Fattigdom är starkt konjunkturberoende och då inkomstökningar varit kraftigare bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare så har ojämlikheten ökat. Hög inkomst går dessutom tydligt i arv. Fattigdomen har istället koncentrerats till främst invandrargrupper och ensamstående mödrar. Till de mest utsatta hör ensamstående mödrar med minderåriga barn, som har en förhöjd risk för både långvarig (minst fem år) som upprepad fattigdom. Andelen som haft ekonomiskt bistånd under lång tid är ungefär dubbelt så hög som i befolkningen som helhet. Ensamföräldrar generellt har också enligt rapporten ökade risker för att drabbas av samtidigt förekommande välfärdsproblem, som ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, bristande medborgarresurser och begränsade sociala relationer. Utbildning menar Socialstyrelsen är en av de viktigaste faktorerna för positiva framtida möjligheter.

Sveriges Makalösa Föräldrar har under lång tid arbetat för att kommuner ska erbjuda nattis, en service som vi hävdar kan hjälpa ensamföräldrars inträde eller återinträde till arbetsmarknaden. Efter hårt arbete kan vi glädjande konstatera att flera kommuner har sett vikten av att underlätta för föräldrar att försörja sin familj, senaste planerade nattisen är bland annat Botkyrka, Gotland och Malmö, den senaste kommunen en plats där Makalösa Föräldrar haft ett särskilt intensivt kampanjarbete. Vi ser som sagt positivt på utvecklingen vad gäller detta område, och nu gäller det att arbeta vidare.

En stark faktor som Socialstyrelsen lyfter fram som motvikt mot fattigdom och social utestängning är utbildning, och inte minst avslutad gymnasieutbildning för de unga – den grupp som lider av högst arbetslöshet och som drabbats hårdast av fattigdom. Därför riktar vi nya krafter mot en av de hårdast drabbade grupperna; unga ensamföräldrar, och vi hävdar att mer generösa regler kring studielån vid eftergymnasial utbildning är en viktig faktor för att stötta för de unga föräldrarna att börja studera. Det finns ingen anledning, menar vi, att en student som är ensamförälder ska känna oro för att inte kunna hitta ett jobb under sommarlovet, och därmed inte kunna försörja sig och sitt barn, vilket i slutändan kan leda till att hon eller han inte vågar satsa på en utbildning. Låt istället studenter som är ensamföräldrar kunna ta extra studielån, som bidrar till deras försörjning under loven.

Ytterligare en viktig faktor vad gäller utbildning är läxhjälp och riktat stöd till ensamföräldrar som finner det svårt att hjälpa sina barn med läxorna en sen eftermiddag. Det kan vara svårt för en tvåföräldersfamilj att klara av att stötta sina barn att göra läxorna, när föräldrarna hämtar barnen runt fyra-fem och genast ska handla mat, laga mat, städa undan m.m. Naturligtvis kan detta bli än mer betungande för en ensamförälder, som ska sköta alla sysslor själv, utöver att peppa sitt trötta barn att göra läxorna. Sveriges Makalösa Föräldrar vill därför uppmana skolor och fritids att se över sina rutiner, för att stötta föräldrar i att med barnen göra läxorna på fritids. Vi tror att detta gynnar alla barn och motverkar risk för fattigdom och social utestängning! Dessutom är det ett led i att följa barnkonventionen som betonar alla barns samma rättigheter och lika värde!

Generalsekreterare Sophia Lövgren kommer att diskutera detta vidare i bl.a. Unionens paneldebatt måndagen 4 oktober, som arrangeras på Olof Palmes gata 17.

 

Sophia Lövgren, generalsekreterare

sophia.lovgren@makalosa.org

www.makalosa.org

0702-023010