Moderaterna

Motverka terrorism genom effektivt bistånd

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 17:02 CEST

Pressmeddelande

2006 04 07

Riksdagsledamot
Ewa Björling
0708 - 12 20 57

Motverka terrorism genom effektivt bistånd

- Internationell terrorism utgör ett allvarligt hot mot västerländska samhällen, människor och värderingar. Ekonomiskt bistånd till odemokratiska stater kan motverka uppkomsten av terrorism. Särskilt om det kombineras med insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Biståndet måste villkoras för att vara effektivt.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling med anledning av en skriftlig fråga till biståndsministern och t.f. utrikesministern Carin Jämtin.

- För att motta bistånd, som inte är humanitärt katastrofbistånd, måste det alltså ställas krav på mottagarlandets regering att arbeta för demokrati, god samhällsstyrning, transparenta rättssystem och mänskliga rättigheter samt att regeringen måste bekämpa korruption. Detta naturligtvis förutom de vanliga kraven på redovisning av hur biståndet använts.

- Dessutom kan bistånd motverka radikalisering och rekrytering till terrorism. Regeringen har uttryckt att det föreligger ett ökat behov av kunskaper om sambanden mellan utveckling, radikalisering och rekrytering till terrorism.

Frågan bifogas nedan i sin helhet.

-----

Kunskaper om sambanden mellan effektivt bistånd och förebyggande av terrorism

Ett viktigt sätt att förebygga terrorism är att stödja demokrati och god samhällsstyrning. I EU:s säkerhetsstrategi från december 2003 slås det fast att ?det bästa skyddet för vår säkerhet är en värld med välstyrda demokratiska stater?. Den svenska politiken för global utveckling och svenska biståndsinsatser skall tillhandahålla viktiga verktyg för detta arbete. Detta innebär starkt stöd för demokrati och mänskliga rättigheter också i starkt odemokratiska stater tillsammans med korruption och bristande respekt för olika fri- och rättigheter. I regeringens regleringsbrev från 2006 för Sida anges också att det föreligger ett ökat behov av kunskaper om sambanden mellan utveckling, radikalisering och rekrytering till terrorism. Vidare fastslås att bistånd kan vara ett viktigt instrument för att förebygga terrorism.

Min fråga till tf utrikesminister Carin Jämtin är följande:

- Vilka åtgärder avser statsrådet Jämtin vidta för att öka kunskaperna om sambanden mellan effektivt bistånd och förebyggande av terrorism när det gäller multilaterala resurser kanaliserade via olika FN organ?

Ewa Björling (m)

__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03